Internationella exempelsamlingar

Ämne
  • Anpassningsexempel
  • Engelska

Många organisationer och länder har skapat samlingar av anpassningsexempel för att ge inspiration och sprida erfarenheter. Dessa internationella exempelsamlingar presenteras nedan.

Ekosystembaserad anpassning

Panorama är ett nätverk som kopplar samman organisationer, statliga institutioner, den akademiska världen, internationella organisationer, stiftelser och den privata sektorn. Deras plattform erbjuder portaler med olika tematiska inriktningar. I en av portalerna finns 24 exempel på ekosystembaserad klimatanpassning från världens alla hörn. Exemplen berör bland annat hantering av översvämningsproblematik i Thailand men även ett projekt från Augustenborg i Malmö.

Exempelsamling från Panorama

CLIMATE-ADAPTs europeiska exempelsamling

European Climate Adaptation Platform (CLIMATE-ADAPT) är ett partnerskap mellan Europeiska kommissionen och Europeiska miljöbyrån som skapat en databas med information om klimatanpassning. I databasen finns en exempelsamling som består av 67 anpassningsexempel från EU-länder. Många av exemplen innehåller alternativa lösningar, deltagande, legala aspekter samt kostnader och nytta. Exempelsamlingen finns under rubriken ”Case studies” i databasen.

Exempelsamling inom EU's projekt Climate-ADAPT (eng)

Rapport från Future Cities

Adaptation Compass Future Cities - Explore Adaptation Options
Förstora Bild

Future cities var ett partnerskap mellan flera städer i nordvästra Europa som syftade till att klimatanpassa stadsmiljöer. I detta sammanställningsdokument presenteras städernas erfarenheter från klimatanpassningsarbetet. I del tre tas flera konkreta exempel upp som rör strukturella anpassningar som gröna tak, blågröna strukturer, vattenfördröjningsytor, öppna dammar med mera. I del fyra beskrivs även exempel på projekt som ökar medvetenheten om klimatanpassning. I varje exempel finns information om kostnader, funktionalitet och utmaningar.

Adaptation Compass Future Cities - Explore Adaptation Options (pdf, eng)

UKCIPs exempelsamling

UKCIP är ett forskningsinstitut på University of Oxford i England. Deras exempelsamling innehåller anpassningsexempel utförda i Storbritannien. Exemplen är indelade i sektorer, såsom jordbruk eller bebyggd miljö, och klimatrisk. De flesta exempel innehåller information om effekter, aktörer samt styrkor och svagheter.

Exempelsamling hos UKCIP (eng)

CAKE - Climate Adaptation Knowledge Exchange

Karta över CAKEs anpassningsexempel
Förstora Bild

CAKE är ett nätverk för kunskapsutbyte kring klimatanpassning som skapades av de ideella organisationerna EcoAdapt och Island Press. På webbplatsen finns hundratals exempel från hela världen, flest från Nordamerika. Varje exempel innehåller beskrivningar av åtgärdens bakgrund, genomförande och resultat.

Exempelsamling hos CAKE (eng)

Kaliforniens departement för fiske och natur

Kaliforniens fiske och naturdepartement samlar åtta fallstudier av klimatanpassning på sin hemsida. Exemplen fokuserar på anpassning med hjälp av naturvårdsplanering, exempelvis restaurering av våtmarker eller hantering av invasiva arter.

Exempelsamling hos California Department of Fish and Wildlife (eng)

Exempelsamlingar på Danmarks portalsida

Klimatanpassningsexempel från Danmark
Förstora Bild

Den danska klimatanpassningsportalen klimatilpasning.dk har arbetats fram av Naturstyrelsen (danska Naturvårdsverket) i samarbete med andra myndigheter samt de danska kommunerna och regionerna. Förutom en exempelsamling på danska finns flera exempel i en samling översatt till engelska.

Danmarks exempelsamling på danska- Innehåller danska och internationella exempel. Exemplen är indelade i kategorier som energi, vatten eller försäkring. En del av dem har kontaktuppgifter för mer information.

Danmarks exempelsamling på engelska- Innehåller endast exempel från Danmark. En del av exemplen har kontaktuppgifter för mer information.

Erfarenheter från klimatanpassning i Norge

Den norska klimatanpassningsportalen klimatilpasning.no har ännu inte färdigställt en exempelsamling men samlat artiklar om erfarenheter från klimatanpassningsarbetet.

Erfarenheter från Norges klimatanpassningsarbete (norska)