Vattenflöden

Ämne
  • Vattenflöden
  • Nederbörd
Närbild på strömmande vatten.

Flöden, eller vattenföring, är den mängd vatten som rinner i ett vattendrag under en viss tid. I ett framtida klimat väntas flödena i vattendragen förändras jämfört med dagens förhållanden. Flödena kommer både öka och minska. Ändringen varierar mellan olika delar av landet, men också mellan olika årstider.

Flöden, eller vattenföring, är den mängd vatten som rinner i ett vattendrag under en viss tid. Flera verksamheter är beroende av eller påverkas av hur flödena är i vattendragen. Några exempel är vattenkraft, räddningstjänst, dricksvattenförsörjning, lantbruk och industri, men även de som bor och verkar vid vattendrag. När flödena förändras påverkas dessa på olika sätt. Även för ekosystemen finns behov av en viss vattenföring i vattendrag för att inte riskera negativa ekologiska konsekvenser.

Variationerna är idag olika för olika delar av landet, och varierar naturligt över året, men också mellan år. I norr är flödena ofta högst i samband med snösmältning och på hösten medan lågflöden förekommer under vintern. I söder kan höga flöden inträffa när som helst under året medan lågflöden är vanligast på sommaren på grund av hög avdunstning.

Klimatförändringen ger ändrade flöden

Förändringar i vattenflöden beror till stor del på hur nederbörden förändras, men även på temperaturförändringar som påverkar snösmältning och avdunstning.

Antalet dagar med låga flöden beräknas minska i norra Sverige och öka i södra Sverige. Speciellt stor är ökningen i östra Götaland. Ökningen av antalet dagar med lågflöden i sydöstra Sverige beror främst på den ökade avdunstningen.

Norra Sverige har idag lågflöden under vintern. Eftersom framtidens vintrar väntas bli mildare och en större del av nederbörden falla som regn, blir vinterflödena högre. Sommartid kommer avrinningen minska i norra Sverige.