Vattenbrist

Vatten är en förutsättning för människor, djur och natur. Tillgången på vatten av tillräckligt god kvalitet påverkas av både naturliga faktorer, såsom väder och naturgeografiska förutsättningar, och av människans mark- och vattenanvändning. 

I naturen finns vatten tillgängligt genom ytvatten, grundvatten och snö som alla bidrar till vattentillgången. Ett varmare klimat leder till förändringar i vattentillgången på grund av förändringar i vegetationsperiodens längd, i avdunstning och i nederbördsmönster. Ett varmare klimat kan även leda till att befintliga föroreningar sprids och att vattentemperaturen förändras vilket kan påverka vattenkvaliteten.

Lokalt ser vattentillgången väldigt olika ut i Sverige. Försämras vattentillgången kan det leda till vattenbrist, vilket betyder att det finns ett större behov av vatten än vad som finns tillgängligt för människor, djur och natur. Vattenbrist är starkt kopplat till just an-vändandet av vatten, till exempel om vattenuttagen inte är anpassade till hur mycket vatten som finns tillgängligt. Vattenbrist kan också vara kopplat till att vattnets kvalitet inte är tillräckligt god, till exempel på grund av föroreningar.

Brist på vatten av tillräckligt god kvalitet kan leda till ökade konflikter mellan olika användare i samhället – till exempel för hushåll, lantbrukare eller industrin. Det gäller inte minst vid tillfällen av vattenbrist som är så kritiska att inte alla kan få det vatten som de behöver och där man behöver prioritera vem som får hur mycket vatten.

Yt- och grundvatten

SGU har sammanställt en webbsida med kartunderlag för klimatanpassning där man bland annat hittar information om grundvattenbildning i nuvarande och framtida klimat.
Kartunderlag för klimatanpassning (SGU)

SGU har skapat en webbsida där man kan hitta information om grundvattennivåer.
Grundvattennivåer (SGU och SMHI)

På SMHIs vattenwebb finns många verktyg för ytvatten exempelvis kartor för avrinning, vattenbalans och observationer.
Vattenwebb (SMHI)

I SMHIs kunskapsbank finns mer information om vattenbrist
Vattenbrist (SMHI)

SGU och SMHI har tagit fram en hemsida där man kan hitta mer kortsiktig information om risk för vattenbrist i landet.
Risk för vattenbrist (SGU)

Vattenbesparing

Vattentillgången påverkas av hur mycket vatten vi använder. Det är därför viktigt att vi använder vårt vatten klokt. Att minska vattenuttaget bidrar till att det vatten vi har räcker till så många som möjligt. Det bidrar också till att kapaciteten i ledningsnäten räcker till när behovet av vatten är stort. Om det är vattenbrist så innebär det att det inte finns vatten tillgängligt för alla som behöver, dels för människor men även för djur och natur. 

Havs- och vattenmyndigheten har sammanställt tips för vattenbesparing.
Tips för att spara vatten (HaV)

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, det används förutom till dryck, matlagning, personlig hygien, disk och tvätt, även inom industrin. För att säkra dricksvatten för framtiden är det viktigt att skydda våra dricksvattentäkter som vi har idag och eventuella framtida vattentäkter. Utan skydd finns det risk för att dricksvattentäkter förorenas av annan mark- och vattenanvändning.

Havs- och vattenmyndigheten har en sida om vattenskyddsområden där man kan hitta en checklista för vad ett beslut om vattenskyddsområde bör innehålla.
Beslut om vattenskyddsområden (HaV)

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok om klimatanpassning av dricksvatten. Handboken har ett kapitel om konsekvenser av ett förändrat klimat som bland annat tar upp ämnen som varmare vatten, bränder och algblomning.
Handbok för klimatanpassad försörjning av dricksvatten (Livsmedelsverket)

Lokala förändringar

I SMHIs fördjupade klimatscenariotjänst kan man utifrån geografiskt område i Sverige se hur valda klimatindikatorer såsom nederbörd, markavrinning och vattenföring kan komma att förändras i framtiden. 
Fördjupad klimatscenariotjänst (SMHI)

Torka och markvatten

Mer information om torka och markvatten:
Torka