Klimatanpassning i företag och organisationer

De flesta företag och organisationer arbetar idag aktivt med sin klimatpåverkan – att minska utsläppen av växthusgaser. Men det är också viktigt att anpassa sin verksamhet till ett förändrat klimat och rusta för de utmaningar som den globala uppvärmningen medför.

Företag påverkas i hög grad av klimatförändringen. Tillgång, kvalitet och pris på vatten, energi och råvaror kan förändras. Fabriker kan drabbas av översvämningar, extremväder i andra delar av världen kan störa internationella leveranskedjor och försäkringskostnader kan stiga.

Genom att klimatanpassa organisationen går det att förebygga skador, minska kostnader och ta vara på nya möjligheter. Ibland kan detta innebära mindre förändringar, andra gånger kan det handla om att hela grundidén för organisationen måste förändras.

Att klimatanpassa företaget eller organisationen är inte ett projekt som har ett tydligt slut utan är snarare en ständigt pågående process som kräver kontinuerlig uppföljning och förbättring. Det innebär att analysera på vilket sätt organisationens verksamheter är sårbara inför klimatförändringens effekter. Det innebär också att hitta effektiva och smarta åtgärder för klimatanpassning som sedan genomförs och följs upp. Det är viktigt att arbetet genomsyrar alla delar i organisationen.

Webbportaler som guidar

Webbtjänsten Lathund för klimatanpassning riktar sig huvudsakligen till kommuner men kan också ge stöd åt andra organisationer.
Lathund för klimatanpassning

Länsstyrelsen i Jämtland har tagit fram ett material kring hur ett företag kan bygga förmåga att analysera klimatrisker och hantera utmaningar kopplade till klimatförändringar.
Konkurrenskraft i ett förändrat klimat (Länsstyrelsen Jämtland)

Tillväxtverket har tagit fram samlad information till små och medelstora företag om hur man skyddar sin verksamhet mot händelser som kan inträffa på grund av klimatförändringen. På verksamt.se finns en överblick över riskerna som kan påverka verksamheten, förslag på hur man kan skydda företaget och länkar till fördjupad information.
Förbered ditt företag för klimatförändringar (verksamt.se)

Livsmedelsverket har samlat flera verktyg inom riskhantering och utnyttjande av möjligheter inom klimatförändringarna. Verktygen lämpar sig speciellt för organisationer och företag inom livsmedelsbranschen.
Klimatanpassning (Livsmedelsverket)

Finansinspektionens (FI) övergripande uppdrag innefattar att arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. FI är också ansvarig tillsynsmyndighet för en rad nya regelverk inom hållbar finans som gäller större företag, banker och försäkringsbolag. Några av dessa är EU-direktivet om icke-finansiell rapportering och EUs gröna taxonomi.
Hållbarhetsrapport 2021 – klimatet i fokus (Finansinspektionen) 
Taxonomi (Finansinspektionen)