Klimatanpassning i en organisation

Klimatanpassning är inte ett projekt som har ett tydligt slut utan snarare en ständigt pågående process som kräver kontinuerlig uppföljning och förbättring. Det arbete som görs idag och de beslut som tas har ofta ett mycket långt tidsperspektiv som sträcker sig över ett sekel eller mer.

Att ta ett övergripande grepp om klimatanpassningsarbetet innefattar att analysera på vilket sätt organisationens verksamheter är sårbara inför klimatförändringar. Det innebär också att hitta effektiva och långsiktiga åtgärder för klimatanpassning som sedan genomförs och följs upp. Det är viktigt att arbetet genomsyrar all verksamhet i en organisation.

Genom att klimatanpassa er organisation kan ni till exempel förebygga skador, minska kostnader och ta vara på nya möjligheter.

Arbetsprocessen kan delas in i olika steg:  Förbereda, Bedöma klimatrisker och sårbarhet, Identifiera åtgärder, Prioritera åtgärder, Genomföra, Utvärdera och följa upp.

Webbportaler som guidar

Webbtjänsten Lathund för klimatanpassning riktar sig huvudsakligen till kommuner men kan också ge stöd åt andra organisationer.
Lathund för klimatanpassning

EUs klimatanpassningsportal Climate ADAPT ger generellt stöd för hur arbetet kan drivas i olika typer av organisationer.
The Adaptation Support Tool (en)

På Eus klimatanpassningsportal Climate ADAPT finns också en guide för anpassning av städer, The Urban Adaptation Support Tool.
Urban Adaptation Support Tool (en)