Finansiering

Ämne Försäkring och finans

Det finns många former av finansiering som gäller relevanta för klimatanpassning. Här presenteras ett urval. Kontakta oss gärna med tips om fler former där man kan söka medel.

Aktuella utlysningar

Här presenteras aktuella utlysningar som kan hjälpa till att finansiera klimatanpassningsåtgärder.


Var med och ge feedback till nästa arbetsprogram 2025

EU-kommissionen tar nu emot inspel inför utformningen av nästa års arbetsprogram. Det är möjligt att bara ge inspel för en specifik mission. Ni kan läsa kommissionens tankar kring nästa arbetsprogram och ge er feedback på EU kommissionens webbplats.

Feedback opportunity for Horizon Europe work programme 2025 - European Commission (europa.eu)


Vinnova erbjuder planeringsbidrag inför internationell ansökan

Om ni har bestämt er för att göra en ansökan till någon av de nya utlysningarna inom EU:s missions kan ni söka planeringsbidrag från Vinnova. Erbjudandet kan sökas av akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF) i Sverige. Det går att söka upp till 300 000 kronor som deltagare i ett Horisont Europa-projekt och upp till 500 000 kronor för de som planerar att koordinera projektet. Läs mer och ansök på Vinnovas webbplats.
Nästa ansökningsperiod slutar den 4 juni!

Planeringsbidrag inför internationell ansökan 2024


Arbetsprogrammet 2024 för Missions är lanserat. 

Läs om utlysningarna i Horizon Europe Work Programme 2023-2025 samt på EU Funding & Tenders Portal. 

Horizon Europe Work Programme 2023-2025 (pdf)

EU Funding & Tenders Portal


Pathways2Resilience Första öppna utlysningen (Förlängd ansökningstid till 6 maj)

Utlysningen från Pathways2Resilience kommer att förse 40 regionala områden eller lokala samhällen med finansiellt stöd upp till EUR  210,000 genom underkontrakt för finansiering av transformativa projekt med maximal längd 18 månader.

Läs mer om utlysningen


Skogsstyrelsen lyser ut 15 miljoner kronor för kompetensutveckling. Sista ansökningsdag är 8 april 2024.

Företag och organisationer kan nu söka finansiering för kompetenshöjande insatser kopplade till skogsbruk i ett förändrat klimat. Stödet kan exempelvis användas för att anordna kurser och rådgivning för andra, till exempel skogsägare. Det går inte att få stöd för att kompetensutveckla egen personal. Sista ansökningsdag är 8 april 2024.

Kompetensutvecklingen ska handla om skogsbruk i ett förändrat klimat.


Huvudprojekt Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Öppen den 19 augusti till den 13 september 2024.

Insatsområdet Grön omställning. Både offentliga och privata. Aktörer kan ansöka om stöd (ej enskilda näringsidkare och privatpersoner). Projekten kan vara upp till 3 år och 60 % av kostnaderna kan finansieras. Utlysningen är öppen 19/8-13/9 2024. Utlysningstexten uppdateras löpande:

Ansökningsomgång 2024:2 | Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (interreg-oks.eu)


Hur kan klimatanpassning finansieras i kommuner?

Att hitta finansiering till klimatanpassningen kan vara en utmaning för många kommuner. Här ges en vägledning till hur olika områden eller frågeställningar kan finansieras inom kommunal budget, med hjälp av finansieringsinstrument som VA-taxan och gröna obligationer, eller med hjälp av projektfinansiering från nationella program och EU fonder.
Hur kan klimatanpassning finansieras i kommuner?


Mission Adaptation to Climate Change

Som en del av EUs klimatanpassning kommer 150 regioner och kommuner väljas ut att ingå i frontlinjen för arbetet med att implementera EU strategi för klimatanpassning. Omfattande stöttning på flera plan kommer att erbjudas de utvalda parterna. Ta chansen och ansök nu om intresse finns.
Europeiska kommissionens sida för ansökan


Mistra

Mistra finansierar större strategiska miljöforskningsprogram. Flera av satsningarna har direkt eller indirekt relevans för klimatfrågan, inklusive anpassning. Som exempel kan nämnas Mistra Urban Futures. Resultat från tidigare program finns att tillgå på Mistras hemsida. 
Mistra