Översvämning

Ämne
  • Översvämning
  • Nederbörd
Bil kör på översvämmad väg nära havet.

I framtiden väntas översvämningar genom skyfall, stigande havsnivåer och längs med sjöar och vattendrag bli vanligare. Risken för översvämningar varierar i olika delar av landet.

Med översvämning menas att vatten täcker ett område som normalt inte står under vatten. De bakomliggande orsakerna är olika beroende på om översvämningarna sker längs kusterna, vid vattendrag, vid sjöar eller i städer.

Sjöar och vattendrag

Bilden av hur översvämningsrisken vid sjöar och vattendrag förändras varierar mellan olika delar av landet. Man kan grovt säga att översvämningar till följd av extrema vattenflöden kan bli vanligare i stora delar av Götaland, södra Svealand samt nordvästligaste Norrland, medan risken beräknas bli lägre i norra Svealand och övriga Norrland på grund av minskad vårflod. De lokala skillnaderna är dock stora.

Översvämningsrisken beror även i hög grad på andra faktorer såsom hur vattendragen regleras, vilka förebyggande åtgärder som vidtas samt hur bebyggelse och infrastruktur förändras.

Skyfall i städer

Extrem nederbörd som faller under en kort tid kan ge stora problem med översvämningar i städer. Där finns mycket hårdgjorda ytor som inte kan suga upp något vatten och därför måste en stor del av nederbörden tas om hand i dagvattensystemen.

Hela landet drabbas av skyfall även om de är något vanligare i söder. Mycket talar för att skyfallen kommer att bli kraftigare i framtiden. I ett varmare klimat kan atmosfären innehålla mer vattenånga och det skapar förutsättningar för den kraftigare nederbörden. Men liksom i dagens klimat kommer skyfallen att variera naturligt.

Stora förebyggande insatser kan göras för att städerna bättre ska klara av att ta hand om extrem nederbörd.

Hav

Översvämningsrisken längs kusterna i framtiden påverkas bland annat av havsnivåhöjning och landhöjning. Havets nivå kommer med stor sannolikhet att stiga under mycket lång tid i framtiden. Landhöjningen medför att effekten av havsnivåhöjningen blir lägre i de mellersta och norra delarna av Sverige där landhöjningen är större, medan södra Sverige knappast alls kan dra fördel av denna effekt eftersom landhöjningen där är mycket liten.

Hur risken för översvämning ser ut längs Sveriges kuster i framtiden, beror precis som när det gäller sjöar och vattendrag, till stor del på vilka förebyggande åtgärder som vidtas och hur kustnära bebyggelse och infrastruktur ser ut i framtiden.