Myndigheternas regeringsuppdrag

Det pågår ett stort arbete med att ta fram underlag som ska underlätta för klimatanpassning. Här samlas regeringsuppdrag med bäring på klimatanpassning som svenska myndigheter blivit tilldelade.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har för 2023 inget regeringsuppdrag inom klimatanpassning i sitt regleringsbrev. De uppdrag länsstyrelserna har inom klimatanpassning finns i Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete, där länsstyrelsens uppdrag framförallt framgår av 4 § och 5 §. Utöver det har länsstyrelserna uppdrag enligt Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 5 § 8 pkt, som anger att länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  • MSB ska, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, på en övergripande nivå redovisa samhällets samlade förmåga att dels förebygga bränder och andra olyckor, dels genomföra effektiva räddningsinsatser. I redovisningen ska klimatförändringarnas effekter på förekomsten av bränder och naturolyckor beaktas.
  • MSB har i uppdrag att genomföra  karteringar, konsekvensbedömningar och riskhanteringsplaner avseende klimatrelaterade översvämningar, ras, skred, värmeböljor och skogsbränder samt för att utveckla arbetet med samhällsskydd och beredskap med avseende på klimatets förändring.
  • MSB har i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avses bli utförda bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat.

  • MSB har uppdraget att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter. I uppdraget ingår att tillämpa metoden på redan genomförda skyfallskarteringar och att tillgängliggöra resultaten så att de blir jämförbara ur ett nationellt perspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Naturvårdsverket

Nationell vägledning om hållbar dagvattenhantering

Regeringen har 28 januari 2021 beslutat om två etappmål för dagvatten. I samband med detta har Naturvårdsverket givits i uppdrag att, i samverkan med ett antal myndigheter samt i dialog med kommunsektorn, ta fram en nationell vägledning om hållbar dagvattenhantering.
Nationell vägledning om hållbar dagvattenhantering (Naturvårdsverket)

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Effekter av insatser genomförda med medel för klimatanpassning

SMHI ska redovisa vilka insatser som har genomförts genom tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI samt insatser för klimatanpassning som finansieras av anslag 1:9 utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Redovisningen ska innehålla en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Av redovisningen ska särskilt följande framgå:

  • resultatet av de aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning samt sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning
  • effekterna av SMHIs arbete med förebyggande och kunskapshöjande insatser för klimatanpassning
  • hur samverkan har skett med andra myndigheter inklusive länsstyrelser samt kommuner.

Om uppdraget i SMHIs regleringsbrev 2023 på Ekonomistyrningsverkets webbplats