Kulturföremål

Ämne
  • kulturföremål
  • Luftfuktighet
  • Mögel
En handskbeklädd hand bläddrar försiktigt i en gammal bok med handskriven text.

För samlingar av arkivhandlingar, böcker och kulturföremål spelar inomhusklimatet en stor roll. Ett varmare och fuktigare klimat gör förebyggandet av skador ännu viktigare i framtiden. 

Ett förändrat klimat med varmare och fuktigare luft gör att regleringen av inomhusklimatet blir ännu viktigare i framtiden. Risken för mer intensiva skyfall och höjda vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag kan också påverka samlingar av kulturföremål om de inte skyddas. Ett lämpligt och stabilt inomhusklimat är viktigt för att förebygga skador och förluster av kulturföremål. Att ordna ett bra inomhusklimat är ett kostnadseffektivt sätt att förebygga skador.

Klimatrisker

Vid val av plats för arkivbyggnader och samlingar behöver man tänka på flera aspekter. Hänsyn bör tas till risken för översvämningar, brand och luftföroreningar. Arkivlokaler ska inte placeras nära bensinstationer, hårt trafikerade vägar, industriområden, kraftvärmeverk, raffinaderier, flygplatser eller luftledningar för eldistribution.

Det framtida klimatet med kraftigare och fler skyfall och längre perioder av torka gör att risken för översvämningar och brand ökar. Vatten från exempelvis översvämningar kan vara förödande för samlingar av kulturföremål. Det är därför viktigt att inte placera ett föremålsmagasin eller arkiv i ett område hotat av översvämning. Man ska också tänka på att inte placera museiföremål eller arkivhandlingar i utrymmen som kan utsättas för vatten och fukt, som källarutrymmen eller direkt på golvet, då golvet är det mest utsatta området vid en översvämning.

Det ändrade klimatet kan även leda till att luftföroreningar blir mer långlivade och att Sverige kan få ökad mängd surt regn, vilket kan påverka kulturföremålens livslängd.

Ett förändrat utomhusklimat med mer värme och fukt innebär att risken för mögel ökar. I ett varmare klimat trivs också nya skadedjur. De kan också hinna med fler årscykler, vilket kan innebära att skadedjursangreppen blir fler och mer omfattande.

Att förebygga skador

För att bevara samlingar för framtiden behövs ett långsiktigt och förebyggande arbete. Att arbeta förebyggande handlar om att ha kunskap om vad som kan hända och var skador kan uppstå. Förebyggande arbete behövs både för placering och utformning av byggnader som har kulturföremål, böcker eller arkivhandlingar. Dessutom behöver inomhusklimatet hållas stabilt och anpassat till föremålen som ska bevaras. Inomhusklimatet kan stabiliseras med kyl- och värmeanläggningar och fuktreglerande anordningar, men då behövs också hänsyn tas till energieffektiva lösningar.

Det är också viktigt att ha rutiner för att kontrollera samlingar med kulturföremål för att tidigt hitta eventuella angrepp, skador eller förändringar.