Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata. Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i den blå sökrutan.

Snöindikatorer

SamhällsplaneringTransportNederbördSnö

Klimatserier för meteorologi med utökade snöindikatorer. Framtaget av SMHI 2021 för länsstyrelserna i de sju nordliga länen i Sverige. Du finner analyserna i webbGIS under ”Analyser/Miljö, hälsa och säkerhet, LST SMHI Klimatserier meteorologi utökade snöindikatorer”.

GIS-data för nedladdning kan hämtas i GeodataKatalogen (https://lst-geodatakatalog-forvalta.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/).

Svenskt Vattenarkiv

Naturmiljö och ekosystemVatten och avloppVattenflödenVattenstånd

Svenskt Vattenarkiv (SVAR), är en databas som innehåller information om Sveriges sjöar, vattendrag, avrinningsområden och havsområden.

Ägare: SMHI

SMHIs Öppna data

NederbördTemperatur

I SMHIs tjänster för öppna data kan du hämta meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska data. Här finns data från senaste timmen till längre tillbaka i tiden. Välj parameter (till exempel lufttemperatur eller havstemperatur), mätstation och tidsperiod.

Ägare: SMHI

Topografisk webbkarta

SamhällsplaneringRas och skredÖversvämning

Topografisk webbkarta är en rikstäckande karta som visar byggnader, infrastruktur, hydrografi och markanvändning. Kan exempelvis användas som bakgrundsinformation och för lokalisering och analys.

Ägare: Lantmäteriet

LST Potentiellt förorenade områden

SamhällsplaneringVatten och avloppErosionFörorenad markNederbördRas och skredÖversvämning

Kartlager utifrån länsstyrelsernas register över förorenade områden, både potentiella och konstaterade. Ett förorenat område kan bestå av mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader.

Ägare: Länsstyrelserna

SCID - nedskalad data från regionala klimatscenarier

Areella näringarSamhällsplaneringVård och hälsaFörorenad markNederbördRas och skredTorkaVärmeböljaÖversvämning

Högupplösta data för meteorologi och hydrologi i nutida och framtida klimat. Databasen SCID innehåller nedskalad information från regionala klimatscenarier.

Ägare: SMHI

LstO Salta strandängar, befintliga och framtida möjliga

SamhällsplaneringNaturmiljö och ekosystemVattenståndÖversvämning

GIS-analys har gjorts över var potentiella framtida salta strandängar kan komma att ligga. Även befintliga salta strandängar (Natura 2000-habitat 1330) visas. Analysen utgår ifrån dagens strandlinje och med hjälp av nationella höjdmodellen har en ny strandlinje med 1 meters vattenhöjning (+1m) tagits fram.

Ägare: Länsstyrelsen Västra Götaland

LstO Markavvattning i Västra Götaland diken, rör och vallar

Areella näringarVatten och avloppÖversvämning

Skiktet visar markavvattningsföretagens båtnadsområden (det vill säga de områden som får nytta av markavvattningen) i Västra Götalands län. Markavvattning innebär "varaktig avvattning av mark för att öka dess lämplighet för ett visst ändamål". Dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning.

Ägare: Länsstyrelsen Västra Götaland

LstO Markavvattning i Västra Götaland båtnadsområden

Areella näringarVatten och avloppÖversvämning

Skiktet visar markavvattningsföretagens båtnadsområden (dvs. de områden som får nytta av markavvattningen) i Västra Götalands län. Markavvattning innebär "varaktig avvattning av mark för att öka dess lämplighet för ett visst ändamål". Dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning.

Ägare: Länsstyrelsen Västra Götaland

Viskan detaljerad översvämningskartering

SamhällsplaneringNaturmiljö och ekosystemVattenflödenÖversvämning

Detaljerad översvämningskartering för Viskan togs fram inom projektet Klimatanpassning Viskan under 2011-2012. Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för nivåer vid 5-, 10-, 25-, 50-, 100- och 200-årsflöden för dagens klimat respektive enligt scenarier för klimatförändring fram till 2100.

Ägare: Länsstyrelsen Halland

Samhällssektorer
Klimateffekter