LstO Markavvattning i Västra Götaland båtnadsområden

Ämne
  • Översvämning
  • Databas
  • Svenska
  • Vatten och avlopp
  • Areella näringar

Skiktet visar markavvattningsföretagens båtnadsområden (dvs. de områden som får nytta av markavvattningen) i Västra Götalands län. Markavvattning innebär "varaktig avvattning av mark för att öka dess lämplighet för ett visst ändamål". Dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning.

Översvämning

Kan påverka flöden framförallt i odlingslandskapet men även kopplat till översvämningar/risker i tätortsnära miljöer och då också kopplat till dagvattenfrågor.