Klimatscenarier

Ämne Klimatscenarier

Klimatscenarier är viktiga hjälpmedel för att arbeta med klimatanpassning, men även för planering och beslut om utsläpp av växthusgaser. Med hjälp av scenarier kan man få en bättre förståelse för hur olika verksamheter påverkas av ett förändrat klimat.

Klimatscenarier för framtiden beräknas med hjälp av antaganden om hur stora utsläppen kan komma att bli. Syftet med scenarierna är att konkretisera klimatutvecklingen, främst beroende på halten växthusgaser i atmosfären.

Scenarierna visar varianter på möjlig framtida utveckling, alltifrån en fortsättning av dagens utsläppstrender, till en mycket stor begränsning av framtida utsläpp. Resultaten ger underlag för beslut kopplat till anpassningsåtgärder eller åtgärder för att minska utsläppen.

Klimatscenarier

Interaktiva webbtjänster presenterar scenarier för olika geografiska områden, olika klimatparametrar, olika klimatscenarier och uppvärmningsnivåer. Här finns också klimatscenarier för hav och för stigande havsnivåer.
Framtidens klimat - så påverkas vi (SMHI)

Vägledning för klimatscenarier

En vägledning för SMHIs klimatscenarier som ger stöd för att tolka och använda klimatscenarier, och visar på deras möjligheter och begränsningar. Översiktlig beskrivning av klimateffektstudier med fokus på hydrologiska effektstudier. Några enkla steg för att komma igång med klimatanpassning presenteras också.

Klimatinformation som stöd för samhällets klimatanpassningsarbete

 Säkert och osäkert i klimatscenarierna (MSB)

FN:s klimatpanel IPCC

IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change - är FN:s klimatpanel som sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar. Detta görs bland annat i form av rapporter med underlag från tusentals forskare och experter världen över.
IPCC Nationell kontaktpunkt