Vatten och avlopp

Ämne
  • Vatten
  • Avloppsvatten
Vatten rinner ner i hålet i en diskho.

Skyfall och perioder med långvarig torka påverkar dricksvattenförsörjningen och hanteringen av avloppsvatten. I ett framtida klimat förväntas förändringar i både nederbördsmönster och temperaturer skapa problem för VA-branschen.

Skyfall, översvämningar och perioder med långvarig torka och vattenbrist påverkar både dricksvattenförsörjningen och hanteringen av avloppsvatten. I ett framtida klimat förväntas förändringar i både nederbördsmönster och temperaturer skapa problem för vatten och avloppsverksamheterna.

Klimatförändringens effekter ser olika ut i olika delar av landet men högre temperaturer, värmebölja, skyfall, översvämning, ras och skred, erosion och havsnivåhöjning kan alla på olika sätt påverka dricksvattenförsörjningen och hanteringen av avloppsvatten. Påverkan kan ske genom hela kedjan, från tillgång och kvalitet på vattnet i råvattentäkten till funktionen i vattenverk och störningar i distribution till hushåll genom ledningsnätet, samt på hantering av dagvatten och spillvatten, genom ökad risk för översvämningar, ledningsbrott eller bräddning (utsläpp av orenat avloppsvatten från ledningsnät eller reningsverk).

Ett förändrat klimat ställer nya krav på planeringen av vatten och avlopp, och vi behöver anpassa samhället så att vi kan säkra tillgången på vatten till olika användningsområden och ha en tillräcklig hantering av avloppsvatten för att minska risken för föroreningsspridning med påverkan både på samhälle och ekosystem.

Dricksvattenförsörjning omfattar tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning, och med avlopp menas bortledande av dagvatten och dränvatten från ett bebyggt område, bortledande av spillvatten, eller bortledande av vatten som har använts för kylning. Det finns både enskilda anläggningar inklusive gemensamhetsanläggningar och allmänna, det vill säga kommunala anläggningar för dricksvatten och avlopp.

Läs mer om dricksvatten och avlopp (dagvatten och spillvatten) genom länkarna på denna sida.