Torka

Ämne
  • Torka
  • Temperatur
  • Nederbörd
Lantbrukare står vid ett torrt majsfält.

Torka uppkommer när det varit väldigt lite nederbörd under en period. Det kan då bli brist på vatten i naturen och för mänskliga aktiviteter.

Sett i ett internationellt perspektiv är Sverige förskonat från stora katastrofer till följd av extrem torka. Torka förekommer dock lokalt och regionalt i landet och kan ge stora problem. Det är framförallt de östra delarna av Götaland och Svealand som drabbats hittills.

Torka är ett naturligt fenomen och uppkommer när det varit väldigt lite nederbörd under en period. Det blir då mindre vatten än vanligt i naturen. Torka kan omfatta lite nederbörd, låg markfuktighet, låga vattenflöden, låga vattennivåer i sjöar och/eller låg grundvattennivå.

Det finns olika typer av torka som förknippas med olika delar av den hydrologiska cykeln:

  • Meteorologisk torka förknippas med underskott i nederbörd, vilket ökar risken för hydrologisk torka och markfuktighetstorka.
  • Hydrologisk torka associeras med effekterna av meteorologisk torka på ytvatten och grundvatten. Det innebär låga vattennivåer i sjöar, låga flöden i vattendrag, och grundvattennivåer under de normala.
  • Marfuktighetstorka förknippas med underskott i markvatten, vilket innebär minskad tillgång till vatten för växter att ta upp. Det är ett tillstånd som påverkas dels av underskott i nederbörd, men även av växternas vattenupptag och avdunstning av vatten.

De olika typerna av torka innebär en påverkan på både samhälle och ekosystem. Dels för ekosystemens funktioner och även för jordbruk, skogsbruk, dricksvattenproduktion, vattenkraft och för industrier med vattenbehov. Både tillgången på vatten och vattenkvaliteten påverkas av torka. Långvarig torka ökar också risken för bränder i skog och mark.

Några kända torra somrar under senare år är 1974-1976, 1992, 2016-2018 och 2022. Vädret under sommaren 2018 var extremt på många sätt med höga temperaturer och nederbördsunderskott. Värmen och bristen på nederbörd gav stora negativa effekter runt om i samhället och i naturen. Jordbruk, skog, djur, natur och människor påverkades.

Vattenförhållanden i framtiden

Antalet dagar med låga flöden beräknas minska i norra Sverige och öka i södra Sverige. Speciellt stor är ökningen i östra Götaland. Ökningen av antalet dagar med lågflöden i sydöstra Sverige beror främst på den ökade avdunstningen.

Norra Sverige har idag lågflöden under vintern. Eftersom framtidens vintrar väntas bli mildare och en större del av nederbörden falla som regn, blir vinterflödena högre. Sommartid kommer avrinningen minska i norra Sverige.

Markfuktigheten kommer generellt att minska under sommarmånaderna i hela landet. Vintertid kommer den dock öka i Sverige norr om Dalälven på grund av att vattnet inte binds i form av snö.

Ett förändrat klimat påverkar även grundvattennivåerna och grundvattnets variationer under året. I norr förväntas högre nivåer under vintern jämfört med idag. I främst sydöstra Sverige kan grundvattnet bli lägre under våren.