Sendairamverket och klimatanpassning

Sendairamverket för katastrofriskreducering 2015–2030 syftar till att minska både riskerna för och konsekvenserna av olyckor och katastrofer. Detta nya ramverk antogs 2015 vid FN:s tredje världskonferens i Sendai, Japan. I Sverige är MSB kontaktpunkt för tillämpningen av Sendairamverket. 

Sendairamverket är handlingsinriktat och har fyra prioriterade områden och sju mål. Det omfattar olika typer av katastrofer, både de små- och storskaliga, frekventa och icke frekventa, plötsliga och långsamma. Förutom naturolyckor ingår exempelvis även teknologiska, biologiska, miljömässiga och hälsorelaterade risker.

Ramverket har som målsättning att bland annat minska risken för dödlighet, skador på infrastruktur och ekonomiska förluster. Både snabba och långsamma förlopp är inkluderade. Ett förändrat klimat leder till större sannolikhet för naturkatastrofer. Dessa katastrofer kan ha stora konsekvenser och kan innebära både snabba förlopp som kraftiga skyfall eller långsamma förlopp, likt höjningen av havsnivåerna. Många regioner i världen är sårbara, och även i Sverige står vi inför ökade risker.

Läs mer om hur Sverige kan påverkas av klimatförändringarna under rubriken Hur samhället påverkas, se högerspalten.

Sendairamverkets fyra fokusområden

Sendairamverkets fyra fokusområden, se nedan, kan också kopplas till klimatanpassning.

1. Utveckla förståelsen för och bedömningen av risker
För att förstå och kunna göra en bedömning av framtida risker behövs information om framtidens klimat. Hur klimatet väntas förändras i olika delar av Sverige finns under rubriken Hur klimatet förändras, se högerspalten.  
 

2. Stärka berörda aktörers förmåga att ta ansvar för katastrofriskreducering, enskilt och i samverkan med andra aktörer
Alla delar av samhället påverkas av klimatförändringarna. Därför behövs klimatanpassning på en bred front. För att en riskreducerande åtgärd även ska hålla för framtidens klimat behövs kunskap om hur förändringarna påverkar den specifika åtgärden.
 

3. Investera i förebyggande åtgärder för att skapa resiliens
Bra anpassning skapar resilienta samhällen. En genomtänkt anpassning kan ha flera positiva effekter och ge en trevligare stad. I den Nationella strategin för klimatanpassning, se högerspalten, finns principer och hjälp för en bra utförd klimatanpassning. I Exempelsamlingen, se högerspalten, kan du hitta beskrivningar av klimatanpassning som utförts.
 

4. Stärka beredskapen och återuppbyggnaden i skedet efter en katastrof ("build back better")
Vid planering för en återuppbyggnad bör effekterna av klimatförändringar tas med. Ska något rustas upp och förbättras är det bra att även försöka säkra åtgärden för ett förändrat klimat. Många anpassningsåtgärder leder dessutom till positiva synergieffekter. Exempel på detta är att en åtgärd för att omhänderta dagvatten även kan ge en grönare stad, med mer biologisk mångfald och behagligare temperatur vid värmeböljor.