Transport

Ämne
  • Infrastruktur
  • Transport
Man i keps står och väntar på tåget som rullar in på perrongen.

Infrastruktur för transporter så som cykelvägar, järnvägar, flygplatser, vägar och hamnar byggs för att finnas länge. Dessa anläggningar påverkas av effekter av klimatförändringarna. Därför är det viktigt att anpassa nya byggnationer till ett förändrat klimat.

Klimatförändringarna leder till ändrade risker för skyfall, ras och skred, förändrade tjäle- och grundvattenförhållanden vilket påverkar det som byggs. Transportinfrastrukturen behöver tåla klimatets variationer.

Ett förändrat klimat ger mer extremväder med exempelvis fler skyfall och längre perioder av torka. Dessa extremer sliter på infrastrukturen.

Regn och snö

Då det i framtiden väntas fler och mer intensiva regn kan även trafikolyckor till följd av det öka. För att minska risken för denna typ av olyckor är det viktigt att ny infrastruktur anpassas till att kunna leda bort stora mängder vatten från körytor. Underhåll av befintliga anläggningar är självklart också viktigt för att hålla infrastrukturen i bra skick. Det är därför viktigt att ha en regelbunden tillsyn av exempelvis trummor, brunnar, dagvattensystem och ledningar som för bort regn och smältvatten.

Ras och skred

Klimatförändringarna leder till en ökad risk för ras och skred. Detta kan särskilt påverka vägnät som ligger nära sluttningar och berg. Stora delar av vägar kan försvinna vid skred eller så kan vägen blockeras av nedfallna stenar och block. Även sjöfartens framkomlighet kan påverkas av ras, skred och erosion.

Nivåer i hav, sjöar och vattendrag

Med ett varmare klimat höjs nivåerna i havet. Hamnar, främst i södra Sverige, kommer sannolikt att behöva anpassas till stigande havsnivåer i framtiden. Vägnätet påverkas också av stigande havsnivåer. Lågt liggande vägar och broar kan översvämmas och bli obrukbara kortare eller längre perioder. En del broar är redan idag lågt liggande och kan behöva byggas om för att exempelvis undvika översvämning.

Isförhållanden

Isvägar på sjöar och vattendrag kräver långvarig kyla och med ett varmare klimat kan dessa hållas öppna kortare tid eller försvinna helt, vilket påverkar tillgängligheten. Minskad isutbredning i Östersjön kan medföra att isens struktur och utbredningsmönster förändras, och även ge längre fraktsäsong och ett förändrat behov av isbrytningsåtgärder.

Ökat underhållsbehov

Förändringarna av ett förändrat klimat är olika beroende på var i landet man befinner sig. Södra Sverige kan få ett minskat behov av snöröjning och sandning och saltning, medan de norra delarna kan få ett ökat behov av detsamma. Antal nollgenomgångar (tillfällen då temperaturen passerar noll grader) kan påverka asfalterade ytor genom frostsprängning.