Klimatanpassa i regionen

En region ansvarar för en mängd funktioner och service som påverkas av ett varmare klimat, exempelvis hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Alla dessa verksamheter behöver anpassas till ett klimat i förändring.

Klimatanpassning är inte ett projekt som har ett tydligt slut utan är en ständigt pågående process som kräver kontinuerlig uppföljning och förbättring. Det arbete som görs idag och de beslut som tas har ofta ett mycket långt tidsperspektiv som sträcker sig över ett sekel eller mer.

Ett övergripande grepp om klimatanpassningsarbetet innefattar att analysera hur organisationens verksamheter är sårbara för klimatförändringar. Det innebär också att hitta effektiva och långsiktiga åtgärder för klimatanpassning som sedan genomförs och följs upp. Det är viktigt att arbetet genomsyrar all verksamhet i en organisation. Genom internt samarbete kan synergier nås och målkonflikter undvikas. Klimatanpassning är ofta tvärsektoriellt och överlappar regionernas olika verksamhetsområden.

På samma sätt är effekterna av ett klimat i förändring även geografiskt gränsöverskridande. Inverkan från klimatförändringar och klimatanpassning i en närliggande region, kommun eller län kan få konsekvenser för det egna området. Därför är samarbeten viktiga - både på strategisk och operationell nivå. 

Genom att klimatanpassa organisationen kan till exempel skador förebyggas, hälsorisker minskas, kostnader minskas och nya möjligheter tas tillvara. Arbetsprocessen kan delas in i olika steg: Motivera, Etablera, Analysera, Identifiera, Prioritera, Genomföra och Följa upp.

Webbportaler som guidar

Webbtjänsten Lathund för klimatanpassning riktar sig huvudsakligen till kommuner men kan också ge stöd åt regionernas verksamheter.
Lathund för klimatanpassning

EU:s klimatanpassningsportal Climate ADAPT ger generellt stöd för hur arbetet kan drivas i olika typer av organisationer.
The Adaptation Support Tool (en)

Vård och hälsa

Ett varmare klimat påverkar människors hälsa bland annat genom extrema väderhändelser som värmebölja, samt genom ökad smittrisk från insekter och dricksvatten. Dessutom påverkas människors hälsa av klimateffekter som skogsbränder, översvämningar, skred och en förändrad växtsäsong. På denna sida finns information och verktyg samlad om värmebölja.