Ras och skred

Ämne Ras och skred
Vägen har rasat och röda konor markerar faran

Ett förändrat klimat med ökade flöden, mer intensiva skyfall och förändrade markvattenförhållanden kan leda till att sannolikheten för ras och skred ökar inom stora delar av landet.

Ras och skred är exempel på snabba massrörelser i jord eller berg. Dessa rörelser kan orsaka stora skador på mark, byggnader och infrastruktur inom det drabbade området. 

I ett ras rör sig de enskilda delarna som sand, grus och stenar fritt i förhållande till varandra under hela förloppet. I ett skred är det en sammanhängande massa av jord eller en större del av en bergslänt som kommer i rörelse. Skred är vanligast i jordar med silt och lera.

Mark i obalans en riskfaktor

Naturliga erosionsprocesser har genom lång tid anpassat branter och slänter i jord till ett jämviktsläge. Faktorer som förändrar denna jämvikt kan utlösa skred eller ras. Ökade flöden i vattendrag kan till exempel öka erosionen både i botten av vattendraget och i strandzonen, vilket kan påverka jämviktsläget och orsaka ett ras eller skred. Förändrade markvattenförhållanden är ofta en utlösande faktor. Exempelvis är det vanligt med skred och ras i samband med snösmältning och tjällossning samt under perioder då det har regnat mycket. 

Allt berg eroderar över tid, bland annat genom att is och rotsprängningar i sprickor får dessa att utvidgas och öka instabiliteten tills ett ras uppstår.

Torka påverkar på olika sätt

Torka kan ge både positiv och negativ påverkan på markens stabilitet. Lägre grundvattennivåer innebär att lera över tid får en ökad hållfasthet, vilket förbättrar stabiliteten. Men torka kan också innebära att växter torkar ut och dör. Detta innebär att rötternas stabiliserande inverkan i ytliga jordlager, liksom växternas skyddande verkan mot erosion, minskar eller försvinner.

Fler faktorer kan utlösa ras och skred

Det finns även andra faktorer, som inte är klimatrelaterade, som kan utlösa ras och skred. Det kan vara att vegetation tas bort, att belastningen (tyngden) på marken ökar eller landhöjning. Ofta utlöses ras eller skred om det råder en kombination av flera faktorer.

Känsliga ras- och skredområden

Det är främst i landets sydvästra delar, delar av Mellansverige samt områden längs älvdalarna i Norrland som det finns skredbenägna jordarter och där ras- och skred kan utgöra en fara. Även i små vattendrag i andra delar av landet kan erosion leda till att mindre ras och skred förekommer i strandkanten. Områden med brant terräng kan drabbas av ras och slamströmmar. Även branta klintkuster i södra Sverige utsätts för erosion på grund av havets och vågornas inverkan vilket kan leda till ras. Berggrunden i Sverige är vanligen stabil, men det finns undantag som kan orsaka allvarliga problem och olyckor om inte dessa områden beaktas.