Ras och skred

Ämne
  • Bebyggelse
  • Ras och skred
  • Skred

Ett förändrat klimat med ökade flöden, mer intensiva skyfall och förändrade markvattenförhållanden kan leda till att sannolikheten för ras och skred ökar i stora delar av landet. För att minska sårbarheten bör man, vid fysisk planering och utformning av infrastruktur och byggnader, ta hänsyn till de ökade riskerna för ras och skred.

Åtta svenska myndigheter har samordnat information om ras, skred och erosion och beskrivit hur de kan tolkas. Underlaget kan användas vid regionalt och lokalt planeringsarbete. Kartunderlaget omfattar en vägledning samt en kartvisningstjänst. 
Kartunderlag om ras, skred och erosion (SGI)

Ras och skred i fysisk planering 

Fysisk planering är ett viktigt instrument för att undvika att ny bebyggelse lokaliseras till områden med risk för ras och skred. Ras och skred ingår som en aspekt i Boverkets webbutbildning och i en vägledning från länsstyrelserna. Här kan du få vägledning, rekommendationer, tips och råd om hur hänsyn till klimatförutsättningar kan tas i den fysiska samhällsplaneringen.  
Klimatanpassning i planeringen (Boverket)
​​​​​​​Klimatanpassning i fysisk planering (Länsstyrelserna)​​​​​​​

Förebyggande åtgärder mot ras och skred

I en skrift har och SGI och MSB, sammanställt ett antal goda exempel på förebyggande åtgärder mot olyckor i form av ras, skred och erosion inom bebyggda områden. 
Förebyggande åtgärder mot skred, ras och erosion – goda exempel (MSB)​​​​​​​

Genom det kostnadsfria GIS-verktyget Geokalkyl, kan den översiktliga kostnaden för mark- och grundläggningsarbeten beräknas i ett tidigt planeringsskede. Verktyget är främst riktat till kommuner som vill jämföra olika alternativ för bebyggelse, men det finns också möjlighet att beräkna kostnader för att anpassa bebyggelsen till klimatförändringarna. 
Geokalkyl (SGI)​​​​​​​