Erosion

Ämne
  • Erosion
  • Bebyggelse

Erosion längs vattendrag, sjöar och kuster förväntas öka i delar av landet. Det är en följd av mer intensiv nederbörd och höjda havsnivåer.

Åtta svenska myndigheter har samordnat information om ras, skred och erosion och beskrivit hur de kan tolkas. Underlaget kan användas vid regionalt och lokalt planeringsarbete. Kartunderlaget omfattar en vägledning samt en kartvisningstjänst. 
Kartunderlag om ras, skred och erosion (SGI)

Erosion i fysisk planering 

Fysisk planering är ett viktigt instrument för att undvika att ny bebyggelse lokaliseras till områden med risk för erosion. Erosion ingår som en aspekt i Boverkets webbutbildning och i en vägledning från länsstyrelserna. Här kan du få vägledning, rekommendationer, tips och råd om hur hänsyn till klimatförutsättningar kan tas i den fysiska samhällsplaneringen. 
Klimatanpassning i planeringen (Boverket)

Naturanpassade erosionsskydd

Naturanpassade erosionsskydd kan ofta användas, både enskilt eller i kombination med traditionella lösningar, för att lösa erosionsproblemen och samtidigt vara gynnsamma för den biologiska mångfalden. Statens geotekniska institut (SGI) har genomfört en förstudie för att visa olika typer av erosionsskydd som används i Sverige, Europa och internationellt, samt belysa vilka fördelarna och nackdelarna är med de olika alternativen.
Naturanpassade erosionsskydd i vattendrag (SGI)