Nationella utredningar

Regeringen har tillsatt en rad större utredningar och lagt förslag kring klimatanpassning. Här presenteras några av de viktigaste.

Nationell strategi för klimatanpassning

Regeringen presenterade i mars 2018 en nationell strategi för klimatanpassning. Strategin identifierar utmaningar som är särskilt prioriterade och anger vilka principer som ska vara vägledande. I propositionen föreslås två ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) som syftar till att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatets förändring.
Nationell strategi för klimatanpassning (Regeringskansliet)

Klimatanpassningsutredningen

Regeringen tillsatte en särskild utredare med uppdrag att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och övriga.   I uppdraget ingick att analysera eventuella hinder och begränsningar i lagstiftningen för genomförande av sådana anpassningsåtgärder. En särskild fråga var att se över befintlig lagstiftning och föreslå de ändringar som krävs för att få till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. I maj 2018 presenterades ”Vem har ansvaret?”, som är slutrapport från utredningen.  
Vem har ansvaret? (Regeringskansliet)

Underlag till kontrollstation 2015

I mars 2015 slutrapporterade SMHI sitt regeringsuppdrag ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat” och lade fram en rapport som innehåller en uppföljning av klimatanpassning som skett sedan klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 samt återstående behov av åtgärder.
Kontrollstation 2015

Översikt av klimatanpassning i Sverige

Nationella plattformen för arbete mot naturolyckor genomförde 2010 en utredning med syfte att inventera och sammanställa beslut, uppdrag och pågående klimatanpassningsaktiviteter på nationell, regional och lokal nivå.
Klimatanpassning i Sverige: en översikt (pdf, MSB).

En sammanhållen klimat- och energipolitik

2008 publicerade regeringen Propositionen ”En sammanhållen klimat och energipolitik” där kapitel 9 (s. 157-194.) behandlar anpassning till ett förändrat klimat. 
En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat (Regeringskansliet)

Klimat- och sårbarhetsutredningen

2007 slutfördes uppdraget och i dess slutbetänkande Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter (SOU 2007:60) gavs en rad förslag på anpassningsåtgärder.
Klimat- och sårbarhetsutredningen (Regeringskansliet)