Kulturarv och bebyggelse

Ämne
  • Kulturarv
  • Kulturbyggnader
  • Byggnadsminne
  • byggnader
  • Luftfuktighet
  • Nederbörd
  • Mögel
  • Nollgenomgångar
  • Översvämning
Röda timmerhuslängor i vinterlandskap

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar hotas, precis som andra byggnader, av klimatförändringarna. Några av hoten är översvämningar, högre luftfuktighet, torka och brand. En byggnad eller anläggning som är väl underhållen har större chans att klara påfrestningar.

De skador som uppkommer är i sig inte nya. Det kan exempelvis handla om sättningsskador, mögel, skadedjur, frostsprängningar eller igenväxande landskap. Däremot kan skadorna dyka upp på nya platser. Om tak är hela, hängrännor är rensade, dräneringen är bra, och inga träd växer alltför nära en byggnad kan effekten av ett skyfall eller storm bli mycket mindre. Regelbunden besiktning och underhåll av fastigheter blir därför ännu viktigare.

I Sverige finns det många olika typer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar. Hur dessa underhålls bäst varierar, men det gäller att identifiera vilka värden det är som ska bevaras och arbeta utifrån dem. För att inte göra mer skada än nytta vid underhåll och klimatanpassningsåtgärder behövs kulturhistorisk kännedom kring traditionella material och byggnadssätt.

Ibland behöver fastigheter energieffektiviseras vilket kan påverka kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller anläggningar. Det finns då utarbetade metoder för att spara energi utan att riskera att kulturhistoriska värden går förlorade.