Brand

Ämne Brand
Närbild på eldslågor.

Den främsta orsaken till bränder i skog och mark är människors aktiviteter. Vädret har stor betydelse  för uppkomsten och spridningen av bränder. Klimatförändringar leder till att brandrisken ökar.

I Sverige inträffar varje år mellan 3 000 och 4 000 bränder i skog och mark. Den största orsaken till bränderna är olika former av aktiviteter som människor utför, att elda gräs, grilla, barns lek med eld eller anlagda bränder.

Skogsbränder inträffar vanligen i maj-juli. Risken för skogsbrand beror på förutsättningarna i vädret och i miljön. I lövskog är träden fuktigare än i barrskog och därför är det huvudsakligen markvegetationen som brinner där. Gräsbränder förekommer under våren i det gamla fjolårsgräset. 

Temperatur- och fuktighetsförhållanden har störst inverkan på brandrisken. Under molniga dagar värmer solen inte bränslet lika mycket som under soliga dagar. 

Brandrisk i förändrat klimat

Flera av de faktorer som påverkar brandrisker kan förväntas ändras med klimatförändringen. Perioder med hög brandrisk kommer även i framtiden att vara vanligast i de områden som idag är mest utsatta, främst i Östersjölandskapen. Längden på brandrisksäsongen ökar i hela landet men mest i södra Sverige. Den största förändringen är en tidigare start på säsongen.

Även frekvensen av så kallade högriskperioder ökar i hela Sverige och även längden för dessa perioder ökar. De mest extrema brandriskförhållandena ses för Öland och Gotland.