Brand

Ämne
  • Bebyggelse
  • Brand
  • Areella näringar
  • Skogsbrand
  • Skogsbruk

I ett förändrat klimat kan antalet skogsbränder och deras utbredning komma att öka. Brandrisksäsongen förväntas bli längre i hela Sverige. Antalet perioder med hög risk för skogsbrand förväntas öka, precis som högriskperiodernas längd. Olika slags verktyg kan underlätta åtgärder kring brand.  

Ett informationssystem om brandrisk i skog och mark drivs av SMHI på uppdrag av MSB. Informationssystemet är riktat till kommunala verksamheter och länsstyrelser och tillhandahåller brandriskprognoser året runt. 
Brandrisk skog och mark (SMHI)

Flera verktyg för brandriskprognoser och brandriskkartor finns samlade hos MSB. 
​​​​​​​Brandriskprognoser och brandriskkartor (MSB) ​​​​​​​​​​​​​​

Skogsstyrelsens karttjänster innehåller en brandkarta med kartinformation om brandområden.
Brandkarta (Skogsstyrelsen)​​​​​​​

Lantmäteriets geodata är viktiga för att leda och koordinera insatser över geografiska och organisatoriska gränser. Det illustrerades exempelvis vid de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018, då Lantmäteriets expertkunskap och geodata fick stor betydelse för brandbekämpningen. Vid sådana kriser kan Lantmäteriets förstärkningsresurs Geocell ge stöd i form av kartor och uppdatering av insatsspecifika geodata.
​​​​​​​Förstärkningsresurs Geocell​​​​​​​

Extrema väderhändelser och tillhörande skogsbränder kommer allt oftare, och trenden förväntas fortsätta. I mars 2022 startade Länsstyrelserna ett nationellt projekt kring metodutveckling, produktutveckling och samverkan för att få till ett effektivare GIS-stöd vid bränder i skog och mark.
Ta del av verktyg på projektets webbplats
Läs mer om projektet BrandGIS​​​​​​​