Grundvatten

Ämne Grundvatten
En tvättar händerna under en vattenkran utomhus.

Ett förändrat klimat påverkar grundvattennivåerna men även grundvattnets variationer under året. I norr förväntas högre nivåer under vintern jämfört med idag. I främst sydöstra Sverige kan grundvattnet bli lägre under våren.

Förändringar i temperatur och nederbörd påverkar den mängd grundvatten som bildas och som sedan finns tillgängligt för olika användningsområden, till exempel dricksvatten och bevattning.

Den största förändringen i framtiden förväntas ske under vinter och vår med höjda grundvattennivåer i norra Sverige.

Södra Sverige kan få lägre lägstanivåer än vad vi haft tidigare i grundvattenmagasinen. Grundvattnet börjar sjunka tidigare under året, samtidigt som tidpunkten när grundvattenbildningen börjar på hösten senareläggs. Detta hänger samman med en förväntad förlängning av vegetationsperioden.

Ändrat klimat påverkar grundvattenkvalitet

Klimatförändringarna kan också leda till ändrad markanvändning, odling av nya grödor, längre växtsäsonger och ökad användning av gödsel och bekämpningsmedel vilket kan påverka grundvattenkvaliteten.

Mer nederbörd och större översvämningar kan också påverka grundvattnet med ökat inflöde av ytvatten. I kustområdena kommer havsnivåhöjningen att påverka grundvattnet genom att risken för saltvatteninträngning ökar i enskilda brunnar.