Finans

Ämne Försäkring och finans
Fysisk modell på en graf med hus och mynt. Ju större hus, desto fler mynt.

Klimatrelaterade risker blir allt tydligare och får större nationell och internationell uppmärksamhet från investerare, långivare och företag. Det gäller både de fysiska risker som uppstår akut eller mera gradvis som effekter av ett varmare klimat, och de risker som följer av omställningen till ett samhälle med radikalt lägre utsläpp.

Klimatförändringarna kan leda till risker för finansiell instabilitet. Tillgångar i form av exempelvis mark, skog, byggnader, transport och transportleder kan skadas av extrema väderhändelser.

Leverantörskedjor kan störas eller slås ut. Företagens affärsmodeller kan bli olönsamma eftersom det inte längre går att få tag på tillräckligt med vatten eller att transportleder försvinner.

Det kan också handla om att kontorsbyggnader och produktionsanläggningar inte fungerar som tidigare och att de anställda påverkas av exempelvis extrem värme, översvämningar och annat.

Bättre bedömning av klimatrisker

De företag som redovisar sina klimatrelaterade risker underlättar för aktörer på finansmarknaden. Investerare kan då göra bättre bedömningar av ett företags värde och framtidsutsikter och därmed minska ekonomiska förluster för sig och sina kunder. Detsamma gäller för banker och försäkringsbolag.

På så sätt kan kapital styras bort från riskfyllda verksamheter till företag som bättre hanterar riskerna. Sparare och förvaltare har därmed en chans att främja klimatanpassning av verksamheter, såväl som minskning av utsläpp av växthusgaser.

Snabb utveckling

Omfördelningen av kapital växer snabbt. Våren 2019 uppskattades att cirka 500 miljarder amerikanska dollar investerats med syfte att främja hållbar utveckling globalt.