Naturmiljö och ekosystem

Ämne
  • Naturmiljö och ekosystem
  • Ekosystem
Pojke fiskar vid sjö

Ett förändrat klimat väntas leda till en omfattande påverkan på den svenska naturmiljön och utgör ett allvarligt hot mot dess bevarande.

Klimatförändringarna kommer att påverka förutsättningarna för att bevara och hållbart förvalta biologisk mångfald och ekosystem, både direkt genom klimatrelaterade påverkansfaktorer så som högre temperaturer, längre växtsäsong, förskjutning av klimat- och vegetationszoner, förändrade nederbördsmönster eller stigande havsnivåer samt indirekt genom förändrad markanvändning.

Läs mer om hur natur och ekosystem påverkas av klimatförändringarna: