SKR och kommunernas aktiviteter

Sveriges 290 kommuner och intresseorganisationen SKR har en nyckelroll i att klimatanpassa vårt samhälle.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Intresseorganisationen SKR följer och stöttar kommunernas klimatanpassningsarbete bland annat genom att anordna seminarium och konferenser samt ta fram informationsskrifter och dela lärande kommunexempel. SKR driver även olika nätverk inom området samhällsbyggnad i vilka dialog och erfarenhetsutbyte kring klimatanpassningsperspektivet inkluderas. SKR:s programberedning för hållbar omställning har i sin slutrapport beskrivit hur kommuner och regioner kan förbättra och intensifiera arbetet med klimatanpassning.

Programberedning för hållbar omställning (SKR)

 

Kommunerna

Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet gör vartannat år en kommunranking för att se hur det går med klimatanpassningsarbetet hos Sveriges 290 kommuner. Resultaten visar att många har kommit långt och att ännu fler är på gång. Men det finns fortfarande kommuner som har mycket kvar att göra. Länsstyrelsen har i uppdrag att initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. Uppföljningen genomförs inom ramen för länsstyrelsernas årliga rapportering till SMHI.

Kommunernas har under många år arbetat med att klimatsäkra planering av ny bebyggelse och att förebygga risken för översvämningar. Under 2010-talet, och speciellt efter sommaren 2018, har också frågor gällande hur värme påverkar människors hälsa, hur långvarig torka inverkar på dricksvattenförsörjningen samt risken för skogsbrand blivit allt mer uppmärksammade. Fler förvaltningar behöver involveras i arbetet eftersom klimatförändringarna påverkar de flesta verksamheter och människor. Ofta kan problem och lösningar hanteras bättre om man arbetar förvaltningsövergripande.