SKR och kommunernas aktiviteter

Sveriges 290 kommuner och intresseorganisationen SKR har en nyckelroll i att klimatanpassa vårt samhälle.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Intresseorganisationen SKR följer och stöttar kommunernas klimatanpassningsarbete bland annat genom att ta fram informationsskrifter och genom konferens- och seminarieverksamhet. I SKR:s regi har också ett internetbaserat nätverk för dialog och erfarenhetsutbyte kring klimatanpassningsfrågor bildats. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kommunerna

Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet gör vartannat år en kommunranking för att se hur det går med klimatanpassningsarbetet hos Sveriges 290 kommuner. Resultaten visar att många har kommit långt och att ännu fler är på gång. Men det finns fortfarande kommuner som har mycket kvar att göra. 

Kommunernas arbete har under många år fokuserat på att sträva mot klimatsäkrade nyexploateringar och att förebygga översvämningar vid skyfall. Under 2010-talet, och speciellt efter sommaren 2018, har också frågor kring hälsa och värme samt dricksvattenförsörjning under torka blivit alltmer uppmärksammade. Fler förvaltningar behöver involveras i arbetet eftersom klimatförändringarna påverkar de flesta verksamheter och människor. Ofta kan problem och lösningar hanteras bättre om man arbetar förvaltningsövergripande.