Slamströmmar

Ämne Slamströmmar
En kvinna går i ett ras av stenar där lera och jord har släppt från slänten och hasat ner i en liten ravin. I fjällmiljö.

Ett förändrat klimat med mer nederbörd och mer intensiva skyfall leder till att slamströmmar och moränskred kan bli fler.

En slamström är en flytande massa av vatten och jord som rör sig nedför en bäckravin eller en brant sluttning. Slamströmmar uppstår ofta i samband med intensiva nederbördstillfällen eller vid snösmältning. De är vanliga i fjällen men kan även förekomma lokalt i övriga landet. 

Hög vattenhastighet en förutsättning

För att en slamström ska kunna utvecklas krävs en hög vattenhastighet och att det finns material som kan lösgöras så som jordmaterial, sedimentärt berg, träd eller buskar längs vattendraget. En hög vattenhastighet kan uppkomma då vattnet rinner i en djup, smal ravin med branta sidoslänter. Ravinen hindrar vattnet från att breda ut sig och bidrar således till att skapa och bibehålla en hög vattenhastighet.

Kan orsaka stor skada

Så länge som slänten är tillräckligt brant fortsätter slamströmmen sin rörelse nedåt, och längs dess väg påverkas marken och omgivningen av mycket kraftig erosion.

Nedströms liggande bebyggelse, infrastruktur och annan egendom kan komma att påverkas av stora vattenmängder och även nedtransporterat jordmaterial.

Ökade problem i framtiden

Ett förändrat klimat kan leda till mer intensiva skyfall och till ökad nederbörd i stora delar av Sverige. Klimatförändringen medför därmed ökad avrinning och erosion, vilket i sin tur leder till en ökad sannolikhet för och omfattning av moränskred och slamströmmar. Fler tjälcykler eller avsaknad av tjäle vintertid ökar förutsättningarna för slamströmmar.

Torka, ändrad växtlighet till följd av avverkning eller skogsbrand, spår av tunga maskiner, markberedning eller dikning kan leda till ökad erosion vid skyfall och större risk för slamströmmar.