Luftfart

Ett flygplan på landningsbanan i soluppgång.

Ett förändrat klimat påverkar luftfarten på flera olika sätt. Översvämning av flygplatser och problem med sprickbildning i rullbanor kan t ex ge försenade och inställda flyg.

Höga temperaturers påverkan

Ett varmare klimat försämrar luftens bärkraft och det blir svårare för flygplan att lyfta. I Sverige kommer temperaturerna med största sannolikhet inte att bli så höga att det kommer att innebära ett problem.

Höjd temperatur kan också leda till att asfalten på flygplatsernas rullbanor blir mjukare. Asfalten är anpassad till dagens förutsättningar och ett varmare klimat kräver tjockare och annorlunda uppbyggnad för att skador inte skall uppstå.

Mer underhåll vintertid

Nollgenomgångar är de tillfällen då temperaturen passerar noll grader under samma dygn. Dessa påverkar luftfarten genom att det bildas halka på rullbanor och uppställningsplatser. Nollgenomgångar kan också bidra till nedisning av flygplan och teknisk utrustning. Nedisning av teknisk utrustning kan bidra till försämrad funktion och orsaka försenade och inställda flyg. Det kan också orsaka ökat slitage.

Nedisning och kraftig halka på flygplatsernas markytor kan komma att kräva fler halkbekämpningsinsatser, främst på flygplatser i landets norra delar, då det främst är där som ett ökat antal nollgenomgångar kan förväntas.

Förändrade tjälförhållanden kan innebära en risk för luftfarten då fler och större tjälskott kan uppstå i rullbanor och på uppställningsplatser. Med ökade temperaturer bedöms dock främst flygplatser i landets norra delar att påverkas av detta.

Ökad nederbörd kan ge förseningar

Förändrad nederbörd med fler extremväder, så som skyfall och kraftiga snöstormar, påverkar också luftfarten. Dels kan rullbanor och uppställningsplatser för flygplan översvämmas, dels kan vägar och järnvägar till och från flygplatserna översvämmas eller spolas bort.

Kraftiga snöfall kan leda till förseningar och inställda flyg då man inte hinner snöröja och halkbekämpa rullbanor och uppställningsplatser i den takt som krävs.

Fler fåglar kan innebära nya utmaningar

Ett varmare klimat bidrar också till att den biologiska mångfalden förändras. Redan idag kan vi se att nya djurarter etablerar sig i Sverige. Om större fåglar och flockfåglar etablerar sig kring landets flygplatser kan det innebära en ökad risk för fågelkollisioner, vilket kan leda till fler olyckor.