Nätverk i Sverige

Inom Sverige finns en rad nätverk som arbetar med olika frågeställningar där klimatanpassning är en del. Dricksvatten, dammsäkerhet, ras och skred och  stranderosion är några exempel på verksamhetsområden.

Delegationen för Göta älv

Delegationen drivs av Statens Geotekniska Institut och är en plattform för samverkan mellan de aktörer som har ansvar för klimatanpassningsarbetet i Göta älvdalen. Uppgiften är att tillföra kunskaper om områden längs älven, bidra till planer för arbetet och även bistå i att bedöma vilka ras- och skredsäkrande insatser som ska prioriteras för att få statliga bidrag. Delegationen är rådgivande till SGI och delaktig i yttranden inför beslut om bidrag. Delegationen består av representanter för Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets, Ale och Kungälvs kommuner, Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut, SGI.
Delegationen för Göta älv (SGI)

Delegationen för ras- och skredfrågor

Delegationen för ras- och skredfrågor är ett kontakt- och samverkansorgan för myndigheter som arbetar med dessa frågor. Den är knuten till Statens geotekniska institut och har ledamöter utsedda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket, Trafikverket och Nationellt nätverk för dricksvattenfrågor.
Delegationen för ras- och skredfrågor (SGI)

Myndighetsnätverk för klimatanpassning

Myndighetsnätverket för klimatanpassning består av 19 myndigheter med sektors- eller informationsansvar för hur samhället påverkas av nutida och framtida klimat, samt 21 länsstyrelser som ansvarar för samordning av klimatanpassningsarbetet på regional nivå. Utöver myndigheter ingår även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Myndigheterna i nätverket arbetar tillsammans för att stärka samhällets förmåga att hantera de positiva och negativa effekterna av klimatförändringarna.
Myndighetsnätverket för klimatanpassning

Myndighetsnätverket för stranderosion

Nätverket är ett kontakt -och samverkansorgan för frågor med betydelse för stranderosion. En huvuduppgift är att stödja Statens geotekniska institut i dess nationella samordningsansvar för stranderosion. Myndighetsnätverket samverkar bland annat genom att identifiera gemensamma frågor och värdera behovet av samordning.
Myndighetsnätverket för stranderosion (SGI)

Nationella expertrådet för klimatanpassning

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.
Nationella expertrådet för klimatanpassning

Nationellt nätverk för dricksvatten

Nätverket syftar till att säkerställa Sveriges framtida dricksvattenförsörjning genom att strategiskt samordna det delade myndighetsansvaret och driva prioriterade frågor. Livsmedelsverket har det ledande och samordnande ansvaret i nätverket samt en stödfunktion i verksamheten. Nätverkets medlemmar består av sektorsansvariga myndigheter och berörda branschorganisationer; Boverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Vattenmyndigheterna (representerade genom länsstyrelserna), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Svenskt Vatten samt Sveriges kommuner och landsting. I nätverket finns fyra permanenta arbetsgrupper som fokuserar på prioriterade områden såsom planering, krisberedskap, offentlig kontroll och FoU.
Nationella samordningsgruppen för dricksvatten (Livsmedelsverket)

Kommittén för dimensionerande flöden i dammar i ett förändrat klimat

Kommittén har som uppgift att analysera och värdera klimatförändringens betydelse för dammsäkerheten med avseende på flödesdimensionering samt att ta initiativ till prioriterade studier. Den tillsattes 2008 genom en överenskommelse mellan Svenska Kraftnät, Svensk Energi, SveMin och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Kommittén arbetar bland annat med de frågor som regeringen tilldelade Svenska Kraftnät att analysera i samarbete med kraftbranschen, gruvindustrin och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, i linje med Klimat-och sårbarhetsutredningens slutbetänkande.

Plattformen för hållbara städer

Plattform för hållbar stadsutveckling består av Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Tillväxtverket och Energimyndigheten.
Hållbar stad

Regional kustsamverkan Skåne/Halland

Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har bildat Regional kustsamverkan i Skåne/Halland för att tillsammans med kustkommunerna i Skåne och Halland, andra myndigheter och regional aktörer möta problemen med stranderosion och en stigande havsnivå.
Regional kustsamverkan (SGI)