Internationellt

Det pågår ett omfattande arbete såväl inom EU som i övriga världen kring effekterna av ett förändrat klimat.

Här presenteras några exempel på internationella organisationer som löpande arbetar fram information och vägledning kring klimateffekter och klimatanpassning. 

Europeiska miljöbyrån

Europeiska miljöbyrån (EEA - European Environment Agency) samordnar information om effekter och anpassning.

Miljöbyrån driver en webbplattform för klimatanpassning, Climate-Adapt, i partnerskap med Europeiska kommissionen. Climate-ADAPT innehåller  information om klimatförändring i Europa, sårbarhet inom olika sektorer, strategier och åtgärder på EU-, nationell och regional nivå, case studies och verktyg för att stötta anpassningsplanering.
Climate-ADAPT

Rapporter från Europas miljöbyrå

Europeiska miljöbyrån tar fram olika typer av vägledningar och  kunskapsunderlag.

Några exempel:

FN:s klimatkonvention och Parisavtalet

FN:s ramkonvention om klimatförändringar (klimatkonventionen), UNFCCC, har som mål att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Konventionen trädde i kraft 1994 och 197 länder ingår. Vid klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte (COP21) i Paris i december 2015 enades världens länder om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal (Parisavtalet).
FN:s klimatkonvention
Parisavtalet

FN:s klimatpanel IPCC

FN:s vetenskapliga panel i klimatfrågan arbetar huvudsakligen genom tre arbetsgrupper, varav en arbetar med frågor om sårbarhet och anpassning -  WGII. Panelen bedriver ingen egen forskning utan har uppgiften att utvärdera den omfattande klimatrelaterade forskningen som pågår världen över.

Den senaste  rapporten från WGII kom år 2014: AR5 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Nästa rapport förbereds och väntas år 2021: AR6 Climate Change 2021: Impacts, Adaptation and Vulnerability.

IPCC publicerade 2018 och 2019 flera specialrapporter: om 1,5C global uppvärmning, om klimatförändringar och marken, om havet och kryosfären samt en metodrapport om inventering av växthusgaser.
IPCC - nationell kontaktpunkt

Världshälsoorganisationen och Meteorologiska världsorganisationen

Världshälsoorganisationen (WHO) och Meteorologiska världsorganisationen (WMO) har i partnerskap skapat en global samlingssida med stöd för hur aktörer inom hälsa, miljö och klimatområdet kan integrera hälsa i klimatanpassningsarbetet. 
ClimaHealth

NOAA

Den amerikanska myndigheten NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) har en omfattande ”Climate Services”-portal på sin webbplats.
NOAA:s Climate Services

EU-kommissionen

EU-kommissionen antog en ny strategi för klimatanpassning i februari 2021. Strategin syftar till att göra Europa mer motståndskraftigt för klimatförändringar och har fyra huvudsakliga mål:

  • att göra anpassningen smartare
  • att göra anpassningen snabbare 
  • att anpassningen blir mer integrerad i relevanta policyområden
  • att intensifiera internationella åtgärder för klimatanpassning

EU Adaptation Strategy

Den tidigare strategin från 2013 utvärderades under 2018:
Rapport om genomförandet av EU-strategin för klimatanpassning (pdf, Europeiska kommissionen)