SCID - nedskalad data från regionala klimatscenarier

Ämne
 • Areella näringar
 • Skred
 • Samhällsplanering
 • Klimatscenarier
 • Skogsbruk
 • Geografisk information
 • Översvämning
 • Vattendrag
 • Databas
 • Torka
 • Svenska
 • Vatten
 • Nederbörd
 • Värmebölja
 • Förorenad mark
 • Vård och hälsa
 • Ras och skred

Databas med statistiska index inom meteorologi (upplösning 4x4 km) och hydrologi (upplösning per avrinningsområden) för Sveriges nutida och framtida klimat. Databasen baseras på klimatscenarier med 9 olika globala klimatmodeller och två olika strålningsdrivningsscenarier, RCP 4.5 och RCP 8.5.

Översvämning

Klimatindex Meteorologi

 • Maximal antal av blöta dagar i följd (dygnsnederbörd över 10 mm):
  Det är ett mått på förekomst av ihållande stora regnmängder, som kan ge upphov till översvämning.
 • Antal dagar med nederbörd över 10 mm: 
  Det är ett mått på förekomsten av stora regnmängder som kan leda till översvämningar. I kombination med 'Maximal antal av blöta dagar i följd (dygnsnederbörd över 10 mm)' ger att om båda ökar så ökar förutsättningarna för ökad frekvens av översvämning orsakad av regn.
 • Maximal dygnsnederbörd:
  Indexet är ett mått på risken för skyfall som kan ge upphov till lokala översvämningar.

Klimatindex Hydrologi

 • Lokal 10-årstillrinning:
  Lokala värden används för mindre biflöden. Indexet  visar hur magnituden av  relativt vanliga högflöden kommer att förändras. Det är speciellt intressant för områden som idag lätt översvämmas. 
 • Lokal 100-årstillrinning:
  Lokala värden används för mindre biflöden. Indexet avser hur magnituden av flöden med återkomsttid 100 år förändras. Det är speciellt intressant för att göra utbredningskarteringar av översvämningar.
 • Lokal 200-årstillrinning:
  Lokala värden används för mindre biflöden. Indexet avser hur magnituden av flöden med återkomsttid 200 år förändras. Det är speciellt intressant för att göra utbredningskarteringar av översvämningar.
 • Total 10-årstillrinning:
  Indexet visar hur magnituden av  relativt vanliga högflöden kommer att förändras. Det är speciellt intressant för områden som idag lätt översvämmas.
 • Total 100-årstillrinning:
  Indexet avser hur magnituden av flöden med återkomsttid 100 år förändras. Det är speciellt intressant för att göra utbredningskarteringar av översvämningar.
 • Total 200-årstillrinning:
  Indexet avser hur magnituden av flöden med återkomsttid 200 år förändras. Det är speciellt intressant för att göra utbredningskarteringar av översvämningar.

Ras och skred

Klimatindex Meteorologi

 • Maximal antal av blöta dagar i följd (dygnsnederbörd över 10 mm): Det är ett mått på förekomst av ihållande stora regnmängder, som kan ge upphov till moränskred och slamströmmar.
 • Antal dagar med nederbörd över 10 mm: 
  Det är ett mått på förekomsten av stora regnmängder som kan leda till moränskred och slamströmmar p.g.a. höjd grundvattennivå eller översvämning. I kombination med 'Maximal antal av blöta dagar i följd (dygnsnederbörd över 10 mm)' ger att om båda ökar så ökar  benägenheten för moränskred och slamströmmar orsakad av nederbörd.
 • Maximal dygnsnederbörd:
  Indexet är ett mått på risken för skyfall som kan leda till moränskred och slamströmmar p.g.a. höjd grundvattennivå eller översvämning. Titta på denna i kombination med 'Maximal antal av blöta dagar i följd (dygnsnederbörd över 10 mm)' för att få en uppfattning om benägenheten för moränskred och slamströmmar orsakad av skyfall.

Klimatindex Hydrologi

 • Lokal 10-årstillrinning:
  Lokala värden används för mindre biflöden. Indexet visar hur magnituden av relativt vanliga högflöden kommer att förändras. Ger en uppfattning om benägenheten för ras och skred i ler- och siltslänter. 
 • Lokal 100-årstillrinning:
  Lokala värden används för mindre biflöden. Indexet avser hur magnituden av flöden med återkomsttid 100 år förändras. Ger en uppfattning om benägenheten för ras och skred i ler- och siltslänter.
 • Lokal 200-årstillrinning:
  Lokala värden används för mindre biflöden. Indexet avser hur magnituden av flöden med återkomsttid 200 år förändras. Ger en uppfattning om benägenheten för ras och skred i ler- och siltslänter.
 • Total 10-årstillrinning:
  Indexet  visar hur magnituden av  relativt vanliga högflöden kommer att förändras. Ger en uppfattning om benägenheten för ras och skred i ler- och siltslänter.
 • Total 100-årstillrinning:
  Indexet avser hur magnituden av flöden med återkomsttid 100 år förändras. Ger en uppfattning om benägenheten för ras och skred i ler- och siltslänter.
 • Total 200-årstillrinning:
  Indexet avser hur magnituden av flöden med återkomsttid 200 år förändras. Ger en uppfattning om benägenheten för ras och skred i ler- och siltslänter.

Torka

Klimatindex Hydrologi

 • Antal dagar under referensperiodens lokala medellågtillrinning
  Indexet är intressant för långtidsplanering av vattentillgången för dricksvatten och bevattning.
 • Lokal medeltillrinning, säsong
  Indexet är intressant för långtidsplanering av vattentillgången för dricksvatten och bevattning. Ger en uppfattning om skillnaderna mellan årstiderna.
 • Antal dagar per år med markfuktighet lägre än referensvärdet. Referensvärdet är medelvärdet av varje års lägsta markfuktighet under perioden 1961-1990
  Skogs-och jordbruk: En ökning av antal dagar med låg markfuktighet ökar risk för marktorka vilket påverkar tillväxt och val av grödor. Även brandrisken i skog- och mark ökar.

Värmebölja

Klimatindex Meteorologi

 • Värmebölja: antal dagar i följd med dygnsmedeltemperatur över 20°C
  Används med fördel i det förebyggande arbetet och ger en uppfattning om behovet av anpassning till perioder med höga temperaturer för t.ex. byggnader och vård- och omsorgssektorn. Höga temperaturer under längre perioder utgör risker för personer som:
  -äldre
  -kroniskt sjuka
  -psykiskt eller funktionsnedsättning
  -små barn eller gravida kvinnor
  -tar mediciner

Förorenad mark

Klimatindex Meteorologi

Förorenade områden är känsliga för översvämning, ras och skred. Se vidare under rubrikerna Översvämning och Ras och skred, exempelvis:

 • Antal dagar med nederbörd över 10 mm
  Det är ett mått på förekomsten av stora regnmängder som kan leda till översvämningar, moränskred och slamströmmar som kan transportera föroreningar till större områden eller bli mer åtkomliga genom att det skyddande markskiktet försvinner.
 • Maximal dygnsnederbörd
  Det är ett mått på skyfall. Skyfall kan ge upphov till översvämning, moränskred och slamströmmar som kan transportera föroreningar till större områden eller bli med åtkomliga genom att det skyddande markskiktet försvinner.
 • Maximalt antal av blöta dagar i följd (dygnsnederbörd över 10 mm)
  Det är ett mått på ihållande stora regnmängder som kan ge upphov till översvämningar, moränskred och slamströmmar som kan transportera föroreningar till större områden eller bli med åtkomliga genom att det skyddande markskiktet försvinner.

Klimatindex Hydrologi

 • Antal dagar per år med markfuktighet lägre än referensvärdet. Referensvärdet är medelvärdet av varje års lägsta markfuktighet under perioden 1961-1990
  En ökning av antal dagar med låg markfuktighet ökar risk för marktorka. Förorenad mark kan spricka och frigöra inkapslade föroreningar.

Förorenade områden är känsliga för översvämning, ras och skred. Se vidare under rubrikerna Översvämning och Ras och skred, exempelvis:

 • Lokal 10-årstillrinning
  Används för mindre biflöden. Indexet  visar hur magnituden av  relativt vanliga högflöden kommer att förändras. Det är speciellt intressant för områden som idag lätt översvämmas. 
 • Lokal 100-årstillrinning
  Används för mindre biflöden. Indexet avser hur magnituden av flöden med återkomsttid 100 år förändras. Ger en uppfattning om benägenheten för skred i ler- och siltslänter.

Skyfall

Klimatindex Meteorologi

 • Maximal dygnsnederbörd
  Indexet är ett mått på årets största dygnsnederbörd. Resultaten presenteras som medelvärden över angiven period. Indexet är ett mått på risken för skyfall.