Nyhetsarkiv

Halvtid i hållbar utveckling – ett år med MuKlis

Värmeböljor och kraftiga skyfall är två utmaningar som morgondagens stadsmiljö ska klara. Sedan förra året pågår ett samarbete mellan Stockholm och Västerås med stöd från Vinnova kring klimatanpassade åtgärder. Projektet MuKlis (multifunktionell klimatanpassning i stadsmiljö) pågår fram till november 2023.

- Vi ser vilka åtgärder vi behöver genomföra för de extremer av väder, både värme och regn, som väntar i framtiden, berättar Anne-Charlotte Boldrup, projektledare.

Publicerad:

Sörmland och Örebro värst drabbat av granbarkborren visar ny inventering

Totalt sett har nu cirka 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan den extremt torra sommaren 2018, visar en sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av de senaste årens inventeringar. Klimatförändringarna, med fler varma och torra somrar, kommer troligen att öka skogsskadorna. 

– Som skogsägare behöver du fortsätta vara aktiv och begränsa skadorna genom att avverka och få bort angripna träd ur skogen under sommarhalvåret. Men det är också viktigt att tänka långsiktigt och klimatanpassa skogsbruket så att skogen lättare kan stå emot skador i framtiden, säger Mattias Engman, …

Publicerad:

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av värmeböljor, elbortfall, översvämningar och infektioner.

- Klimatförändringarna är ett faktum och som samhällsviktig aktör är det viktigt att vi är redo att möta de förändringar vi står inför, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Publicerad:

Regeringen utser SMHIs professor till ledamot i Klimatpolitiska rådet

Regeringen utser Erik Kjellström, SMHIs professor i klimatologi, till ledamot i nämnden för Klimatpolitiska rådet. 

Professor Erik Kjellström har arbetat på SMHI sedan 2003, tidigare som forskare och chef för klimatforskningsenheten Rossby Centre. Eriks forskningsfokus är regionala klimatmodeller och klimatinformation för samhällets klimatanpassningsarbete, och han forskar bland annat om hur klimatscenarier kan användas för att leverera användbara klimattjänster. Erik är också adjungerad professor vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet och fram till årsskiftet …

Publicerad:

Världens första orange obligation ska mobilisera hundratals miljoner

En av utmaningarna i fattigdomsbekämpning är kvinnors tillgång till kapital. Exempelvis har kvinnoägda företag i låg- och medelinkomstländer svårt att få tillgång till lånefinansiering. För att bidra till att möta utmaningen går en svensk garanti till världens första orange obligation som ger små och medelstora kvinnoägda företag möjlighet att låna totalt 600 miljoner kronor.

– Lånen ska gå till små och medelstora företag för att ge kvinnor tillgång till kapital, främja jämlikhet, kvinnors egenmakt och till viss del miljö och klimatanpassning. Att ha idéer men inte tillgång till kapital kan …

Publicerad:

Klimatanpassning på tvären - tolv projekt får finansiering

Nu får Sveriges arbete med klimatanpassning en skjuts för att kunna omhänderta gränsöverskridande utmaningar. Det handlar exempelvis om att hantera följdeffekter av klimatförändringar mellan olika geografiska platser och att överbrygga administrativa gränsdragningar i anpassningsarbetet.

Tolv projekt har nu fått finansiering i utlysningen Klimatanpassning på tvären – gränsöverskridande utmaningar och åtgärder. Totalt har 125 miljoner kronor fördelats till projekten som spänner över en rad olika ämnesområden och teman.

- Med den här utlysningen fångar vi upp en del kunskapsbehov som har …

Publicerad:

Skogsbruk i Norrbotten - Påverkan av klimatförändring och hur skogsbruket kan anpassas

Skogsstyrelsen på länsnivå har tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten publicerat en rapport om klimatförändringarnas påverkan på skogsbruket i Norrbotten och hur skogsbruket kan anpassas.

Publicerad:

Nu finns en ny vägledning för klimatanpassade upphandlingar

Nu finns en vägledning för klimatanpassad upphandling, till hjälp för upphandlare, behovsägare och kravställare i offentliga organisationer. Vägledningen är utvecklad av SMHI och Upphandlingsmyndigheten efter regeringsuppdrag.

Publicerad:

Ny strategi för klimatanpassning i Kanada

Kanada har antagit en ny klimatanpassningsstrategi. 1,6 miljarder CAD avsätts över 5 år för att bland annat förstärka statens kris- och katastrofberedskap samt skydda kanadensare från extrem hetta. Pengarna ska också investeras i lindrings- och anpassningsprojekt till följd av klimatförändringar. För varje CAD som satsas på klimatanpassningsåtgärder räknar man med en besparing på mellan 13–15 CAD.

Publicerad:

Översvämningar och värmeböljor – så ska Uppsala län klimatanpassas

På torsdagen höll Länsstyrelsen i Uppsala län en bostadskonferens där det diskuterades hur länet ska klimatanpassas. I framtiden spås det bli stora utmaningar med värmebölja och översvämningar i både länet och resten av landet.

- Det kommer vara framåtsträvande och lösningsorienterande, hur vi ska lösa utmaningarna, berättar Daniel Öman som är klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Publicerad:
År
Månad