Nyhetsarkiv

Nytt exempel om att golfen klimatanpassar

I SMHIs senaste klimatanpassningsexempel beskrivs hur den västgötska golfklubben Lundsbrunn anlagt en ny bevattningsdamm för att minska risken för torka. Dammen bidrar även till vattenrening och biologisk mångfald. 

Publicerad:

Nya klimatscenariotjänsten lanserad

Nu har SMHI lanserat sin nya klimatscenariotjänst. Den nya tjänsten ger beslutsfattare, vidareförmedlare och allmänhet tillgång till tydlig och relevant information som underlag för sina beslut inom bland annat klimatanpassning. Underlaget till tjänsten baseras på klimatmodeller med horisontell upplösning på 12,5 km jämfört med tidigare 50 km, vilket ger mer detaljer och en bättre beskrivning av de klimatologiska processerna.

Publicerad:

Samarbete i Göteborgs Stad rustar staden för skyfall

Sju av Göteborgs Stads förvaltningar har nu skrivit under en överenskommelse om skyfall för att skydda Göteborg. Detta bland annat för att det ska bli tydligare vem som har ansvaret för olika delar av skyfallsarbetet, som till exempel planering, skötsel och kartläggning.

Publicerad:

Fullspäckad grundkurs i klimatanpassning

SMHIs elfte grundkurs i klimatanpassning gick av stapeln den 19-20 oktober. De 75 deltagarna bjöds på fullspäckade föreläsningar om klimat och klimatförändring, vad klimatanpassning är och varför det är så viktigt. Nu går det att ta del av alla presentationer.

Publicerad:

Ny rapport om hur klimatförändringarna påverkar livsmedelssäkerheten i Sverige

Växtodling, djuruppfödning och dricksvattenproduktion, kommer sannolikt påverkas mest av ett förändrat klimat, vilket kan påverka hela systemet för livsmedelsproduktionen, konstaterar Livsmedelsverket i en ny rapport. Både svensk och utländsk livsmedelsproduktion kan påverkas vilket innebär nya utmaningar, inom klimatanpassning, för lokala och globala livsmedelsföretag samt konsumenter.

Publicerad:

Klimatanpassning i regeringens proposition om skogen

I regeringens proposition Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund, finns ett mål om ökad hållbar tillväxt i skogen, som även innefattar klimatanpassning. Vidare bedöms att skogsbruket bör ges ökade möjligheter för klimatanpassning genom utveckling av vitala skogssystem och brukningsmetoder med förmåga att anpassa sig till ett klimat i förändring.

Publicerad:

Ny FN-rapport om att takten på klimatanpassning behöver öka

Förenta nationernas miljöprogram, UNEP, lanserade nyligen sin årliga rapport om klimatanpassningen i världen och vad som behöver göras för att skynda på arbetet. Rapporten delger att planering och policydokument ökar, medan finansiering och faktiska åtgärder halkar efter. UNEP rekommenderar fler länder att använda finansiella åtgärdspaket från pandemin till att samtidigt öka resiliensen mot olika klimatrisker.

Publicerad:

Klarar ek ett varmare klimat bättre än gran och tall?

Forskningsmedel har beviljats till ett projekt som ska undersöka om ek kan ersätta gran och tall som produktionsskog i södra Sverige. Gran och tall är idag vanligast, men är dåligt rustade mot klimatförändringar och skadedjur. Ek, som dessutom har högre naturvärde än gran och tall, ska därför testas och utvärderas av forskare vid Linnéuniversitetet.

Publicerad:

Nytt exempel om visualisering av Uddevallas risker och åtgärder

Nu finns ett nytt klimatanpassningsexempel som beskriver Uddevalla kommuns satsning på visualisering av klimatrisker och lösningar. Satsningen syftar till att främja samsyn och förståelse för både utmaningarna och lösningarna. Stor vikt har lagts vid enkel kommunikation och tydliga budskap.

Publicerad:

Granskning av statens arbete med klimatanpassning av den byggda miljön inledd

Riksrevisionen har nu inlett en granskning av statens arbete för klimatanpassning av den byggda miljön. Granskningen gäller effektiviteten i det arbete som bedrivs. Inget datum för när granskningen ska vara färdig är bestämt ännu.

Publicerad:
År
Månad