Nyhetsarkiv

Rättvisa klimatanpassningsåtgärder

Klimatförändringarna påverkar alla, men utsatta grupper såsom äldre, barn, låginkomstgrupper och personer med hälsoproblem drabbas hårdast. Europeiska miljöbyrån (EEA) har tittat på hur man kan hantera ojämlikheter genom en rättvis anpassning till klimatförändringen. Ta del av EEAs briefing "Towards just resilience"

Publicerad:

Hur påverkas framtidens vindkraft av klimatförändringen?

Hur påverkar ett varmare klimat framtidens vindresurser och hur påverkar det vindkraftsproduktionen? Svaret på de frågorna är viktiga för vindkraftsindustrin och för att fatta beslut om framtidens energiproduktion. I ett pågående projekt använder forskare klimatmodeller för att analysera vindresurser för olika klimatscenarion.

Publicerad:

Uppdrag till MSB för stärkt klimatberedskap vid skyfall

Samhällets klimatberedskap vid extrema skyfall ska stärkas. Därför ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare bättre kan identifiera särskilda riskområden vid skyfall och därmed öka sin beredskap för extrema skyfall. MSB ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2023.

Publicerad:

Skogspropositionen följs upp med regeringsuppdrag

Regeringen har beslutat att uppdra åt Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att genomföra några av de uppgifter som följer av propositionen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund. Uppdragen följer även av regeringens proposition om tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.

Publicerad:

Nationell konferens: Miljöbalksdagarna 2022

Naturvårdsverket bjuder in till Miljöbaksdagarna den 20-21 september 2022. Konferensen riktar sig till aktörer som arbetar strategiskt och praktiskt med miljöbalken och syftar till att ge överblick över den senaste utvecklingen på miljöbalksområdet och redskap för att kunna göra ett bra arbete. Två av sessionerna under konferensen kommer att handla om klimatanpassning: dels hur de osäkerheter som klimatförändringen skapar kan hanteras inom ramen för miljölagstiftningen samt hur klimatförändringen ökar riskerna för miljögiftsspridning i Sveriges kommuner och hur detta kan hanteras.

Publicerad:

Passa på att ladda ner klimatanpassningsstandarder gratis

SMHI står för att två centrala klimatstandarder görs tillgängliga gratis under hela 2022. Standarderna är relevanta för alla slags organisationer som arbetar med klimatanpassning. 

Publicerad:

Rapport om svenskars exponering för kemikalier i ett föränderligt klimat

Stockholms universitet har tagit fram en rapport om hur ett förändrat klimat kan påverka svenskars exponering för kemikalier via dricksvatten, mat, inomhusmiljö och produkter. Litteraturstudien har genomförts inom ramen för programområdet för hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) och på uppdrag av Naturvårdsverket.

Publicerad:

Klimatförändringarna underlättar spridning av zoonotiska sjukdomar

Klimatförändringarna är en av flera faktorer, som möjliggör framväxten och spridningen av så kallade zoonoser, där sjukdomar överförs mellan djur och människor. Ann Albihn, professor på SLU och veterinär och laborator på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, och Karin Lundgren Kownacki, analytiker inom klimatanpassning på SMHI, menar att de allra mest utsatta yrkesgrupperna, som är de som arbetar närmast djur, behöver se över sina risker. 

Publicerad:

Uppdaterad vägledning ska bidra till minskad dödlighet och ohälsa vid värmebölja

Inför sommaren har Folkhälsomyndigheten uppdaterat vägledningen och informationsmaterialet kring värmeböljors hälsoeffekter. Materialet är ett stöd för kommuner och regioner för att minska dödlighet och ohälsa vid värmebölja.

Publicerad:

IPCC-rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet” översatt till svenska

Sammanfattningen för beslutsfattare av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” har nu översatts till svenska. Rapporten är en utvärdering av kunskapsläget kring observerade och framtida konsekvenser av klimatförändring och relaterade risker, möjliga anpassningsåtgärder och deras genomförbarhet samt hur utsläppsminskning, uppvärmningsnivå, anpassning och hållbar utveckling påverkar varandra.

Publicerad:
År
Månad