Nyhetsarkiv

Nytt EU-projekt ska utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående  klimatförändringar och ”tipping points” ska undvikas. SMHI-forskare leder ett nytt EU-projekt som ska utveckla nästa generation klimatsystemmodeller.

Publicerad:

Inspirationsfilm vid klimat- och sårbarhetsanalyser

Myndighetsnätverket för klimatanpassning har tagit fram en film som är tänkt att användas som inspiration för organisationer som arbetar med klimat- och sårbarhetsanalyser. Filmen lyfter de sju prioriterade utmaningarna, som regeringen bedömer vara särskilt prioriterade i Sverige.

Publicerad:

Sverige förstärker forskningssamarbete för ökat stöd till miljö, klimat och säkerhet

Forskningssamarbetet ”Stockholm Hub on Environment, Peace and Security” har återlanserats, och kommer i fortsättningen att finansieras av Utrikesdepartementet. Satsningen ska fortsätta att främja kunskapsutveckling och policydialog gällande kopplingarna mellan klimat och säkerhet, för att förhindra geopolitisk konkurrens om naturresurser och undvika nya konflikter.

Publicerad:

Webbinarium 19 maj: Klimatanpassning för ökad livsmedelssäkerhet

Som en del av SMHIs seminarieserie om klimat kommer tre experter att prata om livsmedelssäkerhet ur ett klimatanpassningssperspektiv den 19 maj. Utöver SMHI kommer även Livsmedelsverket och Jordbruksverket att dela med sig av sina kunskaper på området.

Publicerad:

Rapport lyfter prioriteringar för nordiska ländernas hantering av transnationella klimatrisker

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har en studie utförts som undersöker de transnationella klimatrisker som de nordiska länderna står inför, riskmedvetenhet, och möjliga sätt att bemöta dem. Studien framhåller 10 prioriteringar för det nordiska samarbetet om gränsöverskridande klimatrisker. Bland dessa syns ett gemensamt nordiskt forskningsprogram och samarbete med den privata sektorn.

Publicerad:

Ny handlingsplan för klimatanpassning från Jordbruksverket

I enlighet med Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete har Jordbruksverket lanserat en ny handlingsplan för klimatanpassning. Den förra togs fram 2017 och gällde i fem år. Myndighetens mål med klimatanpassningen är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, lönsam och ökande matproduktion, att Sverige ska nå miljömålen och produktionen ska bli mer resurseffektiv, och att Sverige ska ha en god djurhälsa, en god djurvälfärd och ett gott växtskydd.

Publicerad:

Avhandling pekar på risk för lägre grundvattennivåer i norra Sverige

När vintrarna blir varmare i norra Sverige finns det risk för att grundvattnet sjunker, trots riklig nederbörd. Boven i dramat är kvardröjande tjäle som hindrar smältande snö och regn att fylla på magasinen i jorden. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Publicerad:

Ny vägledning om klimatrisker i översiktsplanering

Boverket har lanserat en ny vägledning åt kommuner för att hantera klimatrisker i översiktsplanen. Bland annat förklarar vägledningen innebörden av PBL:s krav om att kommunen ska ge sin syn på klimatrelaterade risker och visar på strategier som kan användas för att hantera dessa. Den beskriver även hur länsstyrelsen kan ge stöd i arbetet och hur kommunen kan genomföra en riskbedömning.

Publicerad:

Myndigheter utlyser 44 miljoner till femåriga forskningsprogram

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att söka tillämpad och policyrelevant forskning i ett femårigt program som kopplar samman frågor om minskad klimatpåverkan, effektiv klimatanpassning och återställande, bevarande och stärkande av biologisk mångfald för ökad resiliens i linje med nationella miljökvalitetsmål och globala målen för hållbar utveckling. Sista ansökningsdag är 15 oktober 2022, och den totala budgeten är 44 miljoner kronor.

Publicerad:

Stigande temperatur ger fler bakteriella tarminfektioner

I en studie, som publicerats i Lancet Planetary Health, jämförs riskerna för infektion med Salmonella enterica, Salmonella typhi, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholerae och Escherichia coli samt norovirus och rotavirus. För samtliga bakterier ökade risken för infektion med stigande temperatur, men risken ökade mer för vissa arter. 

Publicerad:
År
Månad