Exempel på klimatanpassning

Samhället kan anpassas till ett förändrat klimat på många sätt. Här bjuder vi på ett axplock! Bläddra runt bland våra exempel och inspireras. Exemplen finns ofta i en kortare och en längre variant. Sökfunktionen hjälper dig att hitta vad du letar efter.

Visualisering viktigt verktyg för Uddevalla

SamhällsplaneringÖversvämning
Visionsbild på Uddevallas nya kaj

Varför får vi översvämningar och vad kan göras? Med hjälp av visualiseringar blir problemställningar och möjliga lösningar tydliga. Det är en viktig hörnsten i dialogen och besluten för Uddevallas långsiktiga utveckling. Kommunens mål är att minska översvämningsriskerna och samtidigt skapa en attraktiv och hållbar stadsmiljö.

Informationskampanj förebygger vattenbrist på Gotland

Vatten och avloppTorka
Illustration från Gotland om att spara vatten

Gotland är en av många platser i Sverige som redan haft återkommande problem med vattenbrist. Region Gotland har därför bland annat arbetat med informationskampanjer för att göra invånarna medvetna om vattenbristen och hur de kan hjälpa till.

Så arbetade Bodens kommun in klimatanpassning i sin översiktsplan

Samhällsplanering
Bodens centrum

Kommunerna har en central roll i arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringarna. I Boden har kommunen integrerat klimatanpassning till att bli en naturlig del i översiktsplanen. Detta har gett klimatanpassningen inom kommunen större fokus, och samtidigt stöds det långsiktiga arbetet.

Klimatanpassning av renskötseln – Ängeså sameby

Areella näringarKulturarvNollgenomgångar
Same på snöskoter stödutfodrar renar i solsken

För att få en bra bild av hur det varmare klimatet påverkar renskötseln och hur det kan hanteras startade Sametinget och länsstyrelserna inom renskötselområdet ett pilotprojekt. Ängeså sameby tog tillsammans med tre andra samebyar fram klimat- och sårbarhetsanalyser och handlingsplaner.

Bred satsning för smartare hantering av regnvatten, Malmö och Lund

Vatten och avlopp
Kapat stuprör där vatten leds till regnvattentunna

I satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” uppmanar VA SYD allmänheten och olika typer av fastighetsägare till egna åtgärder för att hantera regnvatten och skapar därmed engagemang kring vattenfrågor.

Nätverk stärker kommunernas arbete med klimatanpassning

Samhällsplanering
Två personer presenterar sitt arbete med hjälp av skärm

De som arbetar med klimatanpassning i en kommun är ofta ensamma i sin roll. Därför är det viktigt att hitta samverkansformer. Kommuner som tillsammans bildar ett klimatanpassningsnätverk kan lära av varandra och få stöd i sitt arbete. I Göteborgsregionen drivs ett sådant nätverk.

Snölagring säkrar skidåkning för varmare vintrar

BesöksnäringSnö
Snölagring med sågspån i Vålådalen

Stigande temperaturer gör att antalet dagar med snö successivt minskar i delar av Sverige, framförallt utanför fjällkedjan. Skidanläggningar har därför börjat lagra snö för att vara säkra på att kunna öppna i början av säsongen.

Expertgrupp ger helhetssyn för kommunens klimatanpassning

Samhällsplanering
Karta dagvatten Lerums kommun

Klimatanpassning och samhällsplanering är komplexa områden. Utan samverkan mellan olika aktörer finns det risk att underlag och beslut kommer i konflikt med varandra. I Lerums kommun samarbetar experter för att hitta gemensamma lösningar.

Bättre tillgång på fisk med fiskodling på land

Areella näringarNaturmiljö och ekosystem
Akvaponik

Tillgången på fisk i Östersjön kan bli osäker i takt med att bland annat klimatförändringar påverkar fiskens livsmiljöer i havet. Så kallade akvaponiska system är ett sätt att odla fisk på land i slutna system på land och samtidigt nyttja fiskvattnets överskott på näring till växtodling.  

Konstnärliga uttryckssätt hjälper barn förstå miljö och klimat

Naturmiljö och ekosystem
Pollinerare som klistermärken på frukt

Hur ska framtidens miljö- och klimatfrågor förmedlas till barn på ett lättbegripligt sätt? Kreativa och konstnärliga arbetssätt kan fungera som pedagogiska verktyg i att förmedla komplex information.

Samhällssektorer
Klimateffekter