Naturmiljö och ekosystem

Ämne
  • Naturmiljö och ekosystem
  • Ekosystem
Humla som landar på en rödkläver.

Klimatförändringarna kommer att medföra en betydande påverkan på alla delar av den biologiska mångfalden och de utgör ett allvarligt hot mot bevarandet av naturmiljö och ekosystem. Ett förändrat klimat medför även stora utmaningar för en långsiktigt hållbar vattenförvaltning och kan medföra att antalet dagar med algblomning ökar.

Klimatförändringarna kommer att påverka biologisk mångfald och ekosystem både direkt genom högre temperaturer, förändrad nederbörd och stigande havsnivåer och indirekt genom förändrad markanvändning. 

Klimatzoner flyttar norrut men få arter hinner med

När klimatet blir varmare flyttar klimatzoner, vegetationszoner och vissa djurarter norrut. Samtidigt som Skandinaviens växt- och djurliv kommer att berikas med en rad sydliga arter är det få arter som hinner förskjuta sina utbredningsområden i den snabba takt som uppvärmningen sker. Växtligheten har små möjligheter att hålla takten med klimatzonernas nuvarande och framtida förflyttning norrut. 

Fragmentering hotar många arter

Ett förändrat klimat, i kombination med intensiv markanvändning och överexploatering som leder till vandringshinder och fragmentering av livsmiljöer, utgör en utrotningsrisk för många arter. Klimatförändringarna läggs därmed ovanpå dagens påverkansfaktorer och rådande situation för biologisk mångfald och kan i många fall förstärka redan tydliga effekter. 

Fjällområdena och Östersjön är särskilt känsliga

Fjällområdena och Östersjön är särskilt känsliga för klimatförändringarna. Varmare vintrar kan förändra de grundläggande klimatologiska drivkrafter som formar fjällmiljöerna. Förändrade förhållanden i Östersjön kommer att medföra stora förändringar för den biologiska mångfalden. 

Ett rikt växt- och djurliv ger skydd mot störningar

Ett rikt växt- och djurliv är en nyckelkomponent i välmående ekosystem, vilka i sin tur har en bättre förmåga att stå emot störningar såsom torka eller översvämning. Att bevara och hållbart förvalta den biologiska mångfalden och fungerande ekosystem blir därför viktigt både för att skydda landets växt- och djurarter och för att stärka samhällets motståndskraft i ett förändrat klimat. Resilienta ekosystem är en nyckelfaktor i en långsiktigt hållbar klimatanpassning.

Genomtänkt planering säkrar vattenförvaltningen 

Mer extrema väderförhållanden, ökad nederbörd, längre perioder med torka och stigande havsnivåer är följder av ett förändrat klimat som påverkar vattentillgång och vattenkvalitet. Viktiga komponenter i klimatanpassad vattenförvaltning är genomtänkt vattenplanering på samhällsnivå, översyn av vattendomar och grönare dagvattenhantering. 

Dricksvattenförsörjningen behöver säkras mot ett förändrat klimat. Exempelvis behöver dricksvattenförsörjningen beaktas redan i ett tidigt skede i planprocessen. Drickvattenförsörjningen kan säkras genom inrättande av vattenskyddsområden kring dricksvattentäkter. Vid planering av bostadsbyggande och infrastruktur behöver stigande havsnivåer beaktas. 

Algblomning kan öka i ett förändrat klimat

Algblomning förekommer både till havs, vid kuster och i insjöar och vattendrag, framför allt under våren och högsommaren. I Östersjön bidrar cyanobakterieblomningar till syrefria bottnar. I ett förändrat klimat kan antalet dagar som gynnar massförökning av cyanobakterier i Östersjön öka. Detta leder troligtvis till en större utbredning av syrefria bottnar. Avgörande för att minska blomningar av cyanobakterier är att minska näringstillförseln till våra vatten, från jordbruk, trafik och hushåll, både i Sverige och i Östersjöregionen i stort.