Nya möjligheter

Ett förändrat klimat innebär stora risker för samhälle och naturmiljö, men också vissa möjligheter. Klimatanpassning kan till exempel skapa möjlighet för innovation och svensk produktion, export av varor, tjänster, kunskap och kompetens.

Nedan listas några områden där nya möjligheter kan uppstå i ett förändrat klimat. Slutsatserna är hämtade från rapporten ”Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder”, utgiven av PwC år 2019. Rapporten tar upp både risker och möjligheter, vilket är viktigt att sammantaget ta hänsyn till i klimatanpassningsarbete. Beskrivning av påverkan och risker för olika områden finns också att läsa mer om här på Klimatanpassning.se.

Sektorer med ökade möjligheter i förändrat klimat

Livsmedel: Sverige tillhör en av de regioner i världen där ett varmare klimat kan ge vissa fördelar för livsmedelsproduktionen. Ett varmare klimat i Norden kommer att leda till en förlängd odlingssäsong som kan ge ökade skördar. Det kommer även leda till att nya typer av grödor kan introduceras, till exempel majs och djurfoder som nu importeras från andra regioner. I takt med att sydeuropeiska länders förutsättningar för att odla försämras ökar potentialen för svensk export till andra länder.

Skog: Ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och kan därmed  leda till en ökad skogstillväxt. Skogsindustrin kan även på sikt gynnas av att klimatförändringar påverkar möjligheterna att framställa andra råvaror. I regioner där till exempel bomull växer, skapar klimatförändringarna utmaningar för fortsatt produktion. Detta kan innebära konkurrensfördelar för träbaserade textilier, vilka skulle kunna framställas i Sverige.

Finansiell sektor: Klimatförändringar börjar allt mer att tas i beaktning bland investerare runt om i världen. Sveriges utsatthet för klimatförändringar är låg i förhållande till många andra länders, och kapaciteten för klimatanpassning är relativt hög. Detta kan komma att påverka kapital i landet genom att utländska investerare väljer att investera i Sverige.

Transportvägar: Smältande isar i Arktis öppnar upp för nya handelsvägar som kan vara till fördel för Sveriges handelsmöjligheter. Leveranstider och transportkostnader kan minska vilket innebär en möjlighet för Sverige att öka exporten exempelvis till Asien.

Energi: Klimatförändringarna kommer påverka efterfrågan på energi och teknisk infrastruktur innanför och utanför Sveriges gränser. Forskning pekar på att det kommer att bli sämre förhållanden för vattenkraftsproduktionen i södra Europa och bättre i norra Europa. Detta kan komma att gynna svensk export av el från vattenkraft.

Arbetskraftsinvandring: Som följd av klimatförändringarna kan arbetsvillkoren försämras i andra delar av Europa. Det ger förutsättningar för ökad arbetskraftsinvandring till Sverige.

Turism: Ökad förekomst av värmeböljor sommartid i södra Europa och sämre förutsättningar för vinterturism i Alperna kan leda till ökad turism i Sverige, både under sommar- och vinterhalvåret.

Rekommendationer

I rapporten ”Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder” lämnas förslag till vidare arbete. Bland annat betonas att både risker och möjligheter behöver analyseras för den egna verksamheten. Detta för att prioritera vilka åtgärder som ger störst nytta. Analyser och planer bör ske utifrån klimatförändringens direkta effekter i Sverige och den region i landet som är aktuell. Viktigt är också att  inkludera indirekta effekter, det vill säga hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra länder.

Ytterligare vägledning

Vägledning för bland annat klimat- och sårbarhetsanalys finns i EUs verktyg för klimatanpassning, Adaptation Support Tool. Här beskrivs exempelvis hur man kan arbeta med att identifiera risker men även möjligheter.