Inspirationsfilm vid klimat- och sårbarhetsanalyser

Myndighetsnätverket för klimatanpassning har tagit fram en film som är tänkt att användas som inspiration för organisationer som arbetar med klimat- och sårbarhetsanalyser. Filmen lyfter de sju prioriterade utmaningarna, som regeringen bedömer vara särskilt prioriterade i Sverige.

Klimatet har redan förändrats och kommer att fortsätta förändras. Klimatförändringarna kommer att påverka hela samhället, vilket innebär att många aktörer berörs. Förändringar i temperatur och nederbörd ger följdeffekter, som i sin tur får konsekvenser på många områden. Parallellt med arbetet att minska klimatpåverkan måste vi anpassa samhället till nuvarande och framtida klimat, till exempel för att hantera stigande havsnivåer, värmeböljor och skyfall.

De sju prioriterade utmaningarna

Enligt regeringen bör klimatanpassningsåtgärder vidtas inom flera samhällssektorer och geografiska områden. Med utgångspunkt i de konsekvenser för samhället som förutses är vissa områden särskilt angelägna för det fortsatta arbetet med klimatanpassning:

  • Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag.
  • Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag.
  • Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och djur.
  • Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri.
  • Biologiska och ekologiska effekter som påverkar en hållbar utveckling.
  • Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel.
  • Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påverkar människor, djur och växter.

Klimat- och sårbarhetsanalyser

Vid klimat- och sårbarhetsanalyser analyseras vilka risker, men också möjligheter, som kan uppstå för ens organisation, verksamhet, eller ansvarsområde när klimatet förändras. Genom att regelbundet genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser kan de risker och möjligheter, som kan uppstå med anledning av klimatförändringarna, systematiskt identifieras.

I filmen får vi ta del av hur Östersunds kommun arbetar med sin klimat- och sårbarhetsanalys.

Syntolkad film