Förorenad mark

Ämne Förorenad mark

Klimatförändringarna påverkar nederbördsmönster och medeltemperatur vilket kan påverka föroreningar i marken. Variationer i vattenflöden eller grundvattennivåer kan leda till att mer föroreningar transporteras vidare till vattendrag, sjöar och hav. En högre medeltemperatur kan göra föroreningar mer rörliga och lätta att transportera vidare. Detta leder till att föroreningar som legat bundna i marken riskerar att hamna där det finns människor, djur och växter som kan skadas.

Inventering

De flesta förorenade områdena är kända. Länsstyrelserna publicerar kartor över de misstänkta eller konstaterade förorenade områdena. Statens geologiska institut (SGI) beskriver på sin webbplats hur du kan använda kartfunktionen.
​​​​​​​Kartor över potentiellt förorenade områden (SGI)​​​​​​​

Från inventering till åtgärd

SGI har tagit fram en vägledning för aktörer som arbetar med förorenad mark. Vägledningen beskriver de olika momenten från inventering till åtgärd och inkluderar även en publikation om hur man identifierar om förorenade områden är sårbara för naturolyckor, såsom jordrörelser (skred, ras, erosion och slamströmmar) och/eller översvämningar. 
Förorenade områden (SGI)​​​​​​​

Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar om förorenade områden riktade till länsstyrelser, kommuner, verksamhetsutövare och fastighetsägare. Vägledningar finns bland annat för inventering, ansvar och avhjälpandeåtgärder. 
​​​​​​​Vägledningar om förorenade områden (Naturvårdsverket)​​​​​​​

Naturvårdsverket har ett bidrag för sanering av mark för bostadsbyggande som kan sökas av alla kommuner (ansökan måste gå via länsstyrelsen). Bidraget används också för sanering av förorenade sediment. Sedan 2019 är även hänsyn till klimatrelaterade risker ett av urvalskriterierna vid prioritering av åtgärdsansökningar om statligt stöd för sanering av föroreningar.
​​​​​​​Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder (Naturvårdsverket)
Nationell plan för prioritering av ansökningar om statligt stöd (Naturvårdsverket)​​​​​​​