Nyhetsarkiv

Ny bok om beräkning av extrema vattenflöden för dammsäkerhet och klimatanpassning

Med stöd av Svenska kraftnät har Sten Bergström (tidigare vid SMHI) skrivit boken "Från Noppikoski till Slussen". Boken beskriver utvecklingsprocessen från bildandet av Flödeskommittén och dammraset i Noppikoski under 1980-talet till klimatanpassningen av nya Slussen i våra dagar. I samband med lanseringen av boken har Svenska kraftnät lanserat en webbsida för tillämpning och anpassningsåtgärder.

Publicerad:

Nytt exempel: Klimatanalys vägleder för investeringar

Ett förändrat klimat gör att fastighetsbranschen står inför ökade skaderisker på byggnader, främst orsakade av översvämningar, fukt, värmeböljor, bränder, ras och skred. Ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning berättar om den klimatanalys som fastighetsbolaget Castellum arbetat fram.

Publicerad:

Statsbidraget för förebyggande åtgärder mot naturolyckor ökar rejält

Statsbidraget till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden, som kommuner varje år kan söka, höjs rejält till 2022. Sex kommuner tilldelades bidrag under 2021, då bidraget låg på 25 miljoner kronor. Under 2022 ökar statsbidraget till drygt 521 miljoner kronor.

Publicerad:

Så fördelar regeringen anslag för klimatanpassning

I regeringens ramanslag för klimatanpassning för år 2022 tilldelas myndigheter totalt 140 miljoner kronor. Myndigheterna som får pengar är Statens geotekniska institut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SMHI och länsstyrelserna. Ramanslaget, 1:10, finns att ta del av i SMHIs regleringsbrev för 2022.

Publicerad:

Analys av framtida klimatrisker inslag i ny bankrapport

I sin klimatrapport för 2021 redovisar Handelsbanken för första gången sina egna klimatrelaterade risker, i enlighet med rekommendationerna från Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Redovisningen gäller specifikt bankens fastighetsutlåning i Göteborg, till följd av att MSB pekat ut staden som ett område med betydande klimatrisker. Framgent ämnar Handelsbanken utvidga analysen till hela Sverige.

Publicerad:

Analys av klimatförändringens påverkan på hälsa i Sverige utförd

En ny risk- och sårbarhetsanalys från Folkhälsomyndigheten visar hur hälsan i Sverige kan påverkas av att klimatet förändras. I rapporten redovisas 17 hälsorisker i fallande ordning efter risknivå. Rapporten kan utgöra ett användbart kunskapsstöd för nationella myndigheter och länsstyrelser samt andra aktörer och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, likväl som inom akademin.

Publicerad:

Höstens studiecirklar om klimatanpassning i kommuner avslutade

Under hösten har SMHI tillsammans med åtta länsstyrelser hållit i studiecirklar om det webbaserade verktyget "Lathund för klimatanpassning". Syftet med studiecirklarna var att stötta kommuner att komma igång med sitt klimatanpassningsarbete och lära sig  verktyget bättre.

Publicerad:

Ny animerad film om att bygga klokt när vattennivåerna ändras

Nyligen lanserades en animerad film riktad till beslutsfattare och allmänheten med budskapet om att bygga klokt utifrån att vattennivåerna är föränderliga. Med klimatförändringarna förändras förutsättningarna för hur vi använder vår mark och planerar våra samhällen. Flera projekt som länkas från filmsidan undersöker hur anpassning till bland annat stigande havsnivåer kan gå till.

Publicerad:

Husköpare allt mer medvetna om klimatrisker

En undersökning från SBAB visar att villaägare har blivit mer medvetna om klimatrisker och hur det kan påverka bostaden. Samtidigt som bara 9 procent av de tillfrågade uppgav att de tänkte på riskerna när de köpte sitt nuvarande hus, uppger nu 60 procent att de kommer ta hänsyn till klimatrisker vid ett eventuellt framtida husköp.  

Publicerad:

Slutseminarium för projektet Klimatanpassningspaket

Under 2021 har en arbetsgrupp knuten till Myndighetsnätverket för klimatanpassning arbetat med att ta fram tre klimatanpassningspaket bestående av handledning, geodata och stödmaterial i en pilot. Paketen riktar sig till kommuner och ska ge stöd i kommunens förebyggande arbete med klimatrelaterade risker relaterat till frågor i samband med fysisk planering. De tre pilotpaketen som tagits fram är värmebölja, markrörelser och översvämning orsakad av skyfall. Den 19 januari 9:00 – 11:00 presenteras projektets resultat i ett digitalt seminarium.

Publicerad:
År
Månad