Nyhetsarkiv

Miljonbelopp till forskning som bland annat ska öka kunskapen om klimatanpassat jordbruk

Tre forskare vid SLU tilldelas stora anslag genom forskningsrådet Formas satsning ”Kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark”.

- Vi är alla väldigt glada och tacksamma för den här möjligheten. Inom vårt projekt kommer vi att undersöka hur vi kan öka kolinlagringen med hjälp av växtrötter. Arbetet kommer också att öka kunskapen om strategier för att klimatanpassa jordbruket, säger Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning.

Publicerad:

Projektutlysning: Klimatanpassning av transportinfrastruktur för att möta klimatförändring

Har du en projektidé som rör hur transportinfrastrukturen kan anpassas för att klara klimatförändringarna? InfraSwedens aktuella utlysning handlar om klimatanpassning. Projekten kan handla om allt från planering, anläggande till drift- och underhåll.

Publicerad:

Naturvården behöver klimatanpassas

Klimatförändringen leder till att större insatser behövs för att bevara biologisk mångfald. Vi bör skydda områden som är artrika i dag men också områden där arter kan leva när det blir varmare. Det är också viktigt att se till att arter kan sprida sig i landskapet. Forskare på SLU har gjort en sammanställning av forskning inom området som pekar ut viktiga strategier inför framtiden.

Publicerad:

Bättre överblick på sidan om finansiering

Informationen om finansiering på klimatanpassning.se har strukturerats om. Nu utgår informationen från ansvarig myndighet, vilket gör det enklare att få en överblick över de finansieringsmöjligheter som finns.

Publicerad:

Nationell konferens: ”Takten på klimatanpassning måste höjas”

Temperaturen ökar, vi får fler värmeböljor, skyfall och stigande hav. Många aktörer är igång med att rusta sina verksamheter för ett klimat i förändring. Men insatserna behöver bli fler och mer kraftfulla. Klimatanpassning i Sverige var temat vid SMHIs stora konferens som nyligen arrangerades i Norrköping.

Publicerad:

Hela klimatsystemet studeras i nytt EU-projekt

IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i ett nystartat EU-projekt som ska ta ett helhetsgrepp om samspelet mellan effekter, risker, anpassning och åtgärder mot klimatförändringar. Syftet är att bryta stuprörstänket för att kunna göra integrerade bedömningar.

Publicerad:

Hantering av osäkerhet i klimatunderlag – kurs för dig som jobbar med klimatanpassning

Arbetar du med klimatanpassning i en kommun, på en länsstyrelse eller som konsult och har stött på problem med beslutsfattande? Med kursen ”Hantering av osäkerhet i klimatunderlag” vill vi genom inspiration och motivation samt konkreta exempel, öka kunskapen om vilka osäkerheter som finns i klimatunderlag. Kursen genomförs den 22–23 november 2022 och du behöver anmäla ditt intresse senast den 31 oktober.

Publicerad:

Inbjudan att lämna anbud på projekt om jämförande analys av det anpassningspolitiska landskapet

Nordiska ministerrådets arbetsgrupper Nordisk arbetsgrupp för miljö och ekonomi (NME) och Nordisk arbetsgrupp för klimat och luft (NKL) inbjuder att lämna anbud på ett projekt om jämförande analys av det anpassningspolitiska landskapet i Norden. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2022.

Publicerad:

Fler ras och skred att vänta

Omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta som följd av den pågående klimatförändringen och de direkta skadekostnaderna beräknas kunna bli så mycket som 500 miljoner kronor per år fram till år 2100. Det visar en fördjupad analys som Statens geotekniska institut, SGI, låtit göra.

Publicerad:

Västra Götaland i ett förändrat klimat

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en kartberättelse – Västra Götaland i ett förändrat klimat. Kartberättelsen ger en överblick över hur klimatförändringarna påverkar olika delar av Västra Götalands län. Den beskriver också vilka de största utmaningarna är i olika delar av länet. Kartberättelsens syfte är att utgöra ett kunskapsunderlag för tjänstepersoner och förtroendevalda i länets kommuner och regionala organisationer.
 

Publicerad:
År
Månad