Nyhetsarkiv

SVA:s handlingsplan för djurhållning i ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat kan innebära störningar i livsmedelsproduktionen, till följd av ändrad smittspridning, vatten- eller foderbrist, översvämningar eller bränder. Men det kan också innebära en förlängd betes- och växtsäsong med nya odlingsmöjligheter. SVA:s hållbarhetskommitté har tagit fram en handlingsplan för hur förändringar kan hanteras.

Publicerad:

Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård syftar bland annat till att belysa förutsättningarna för att säkra kvaliteten i verksamheter för särskilt sårbara grupper i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Årets resultat visar på skillnader mellan olika verksamheter för särskilt sårbara grupper vad gäller andelen kommuner som har en aktuell kontinuitetsplan, en plan för att upprätthålla verksamhet för särskilt sårbara grupper vid en kris, samt vad gäller krav på att krisberedskap ska ingå vid upphandling.

Publicerad:

Skillnader och likheter mellan klimatdeklarationer av byggnader i Norden

För att minska klimatpåverkan från byggande har det i flera nordiska länder ställts krav på klimatberäkningar. En rapport från Statens geotekniska institut, SGI, har granskat skillnader och likheter mellan klimatdeklarationer av byggnader i Norden. Rapporten visar bland annat skillnader i krav på geokonstruktioner, gränsvärden för klimatpåverkan och referensvärden.

Publicerad:

Snart öppnar Klimatklivet för nya ansökningar

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. Ansökningsperioden pågår mellan 18-29 september.

Publicerad:

Sverige har undertecknat Budapestdeklarationen

Budapestdeklarationen fokuserar på åtgärder för att minska riskerna för hälsa från klimatförändringen, föroreningar och minskad biologisk mångfald. Deklarationen lyfter fram hur vi kan påskynda återhämtningen från covidpandemin genom att främja en hälsofrämjande, hållbar och rättvis omställning.

Sverige undertecknade deklarationen i juli 2023. Alla medlemsländer har två fokalpunkter: en för miljö och en för hälsa. Folkhälsomyndigheten är tillsammans med Naturvårdsverket fokalpunkter för Sverige.

Publicerad:

Ny nationell kartläggning av träd i städer och tätorter

Träd i den byggda miljön har stor betydelse för många ekosystemtjänster och för klimatanpassning av städer och tätorter. Träd bidrar till att sänka temperaturer varma dagar och tar hand om dagvatten. Boverket har därför tillsammans med Metria gjort en nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter som kan användas av kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter.

Publicerad:

Följ med till världens första orkansäkrade stad

USA drabbas av naturkatastrofer var artonde dag, enligt landets regering. Nu växer antalet bostadsområden med klimatanpassning och orkanskydd, däribland Babcock Ranch, USAs första orkansäkrade stad.

Publicerad:

Zero regrets – stärk åtgärder för hälsa i klimatarbetet

Inom WHO:s miljöhälsoprocess (EHP) har arbetsgruppen Health in Climate Change (HIC) tagit fram skriften Zero regrets. Skriften lyfter fram behov och handlingsvägar för att kunna arbeta aktivt med hälsofrågor i klimatarbetet.

Syftet är att belysa åtgärder som bidrar till både god hälsa och en god miljö, och som kan implementeras på nationell, regional eller lokal nivå.

Publicerad:

Ny möjlighet att söka EU-medel för klimatanpassning

Snart finns en möjlighet för kommuner och regioner att söka medel via Pathways2Resilience som finansieras av EU Mission on Adaption to Climate Change. Ansökningsperioden öppnar vid årsskiftet 2023/2024, men redan nu går det att anmäla sitt intresse. Intresseanmälan görs senast 15:e september, men är inte obligatorisk för att sedan kunna gå vidare med en ansökan. Pathways2Resilience kommer att fördela 21 miljoner Euro i 100 regioner och samhällen via två ansökningsomgångar för att stödja klimatanpassningsarbetet.

Publicerad:

Dyster höst för byggbranschen

Det svåra ekonomiska läget skakar bygg- och anläggningsbranschen. I branschorganisationen Byggföretagens färska Byggbarometer uppger sju av tio branschföretagare att man bekymras över den rådande konjunkturen. 

Inför regeringens höstbudget vill Byggföretagen se reformer som ett startlån för unga bostadsköpare, utvidgat ROPT-avdrag och ökat stöd för kommunernas klimatanpasningsarbete.

Publicerad:
År
Månad