Nyhetsarkiv

Ny rapport om effekter av klimatförändringar i Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram en analys över hur naturmiljön kommer att påverkas av ett förändrat klimat. Detta för att att få bättre kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå, och vilka anpassningsåtgärder som kan vara aktuella för att mildra eventuella negativa effekter av ett förändrat klimat.

Publicerad:

Kan nybyggnation hindras av risken för översvämning?

Vilka möjligheter har kommuner och länsstyrelser att stoppa nybyggen på mark som tros drabbas av höjda havs- och vattennivåer i framtiden? Den frågan tar Frida Joelsson och Alice Peterson upp i sitt examensarbete som skrivits i fastighetsvetenskap vid Lunds tekniska högskola. Uppsatsen har belönats med utmärkelsen Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2021.

Publicerad:

Ny rapport från Jordbruksverket: ”Klimatanpassning i EU-programmen 2014–2020”

Rapporten kartlägger vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att finansiera klimatanpassningsåtgärder inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling.

Publicerad:

Online 17 november: Webbinarium om klimatanpassning och etik

Ge plats åt förändring är temat på ett webbinarium där resultat från två Formasfinansierade forskningsprojekt kommer presenteras. Välkommen att ta del av hur samhället kan möta utmaningarna med bland annat stigande hav och förändrade strandlinjer. Arrangör är SGI i samarbete med KTH, SMHI, RISE och LiU.

Publicerad:

Bättre verktyg för planering och klimatanpassning

SGU har tagit fram mer och förbättrad jordartsinformation i ett flertal områden i både norra och södra Sverige, bland annat inom några av de tio utpekade nationella riskområden för ras, skred och översvämning som identifierats i SGIs och MSBs regeringsuppdrag.

Publicerad:

27 oktober: Seminarium om klimatrisker och Sendairamverket

Anmälan är nu öppen för seminariet för räddningstjänsten med flera om klimatrisker och FN:s Sendairamverk. Seminariet syftar till att sprida resultatet av EU-projektet BSR CASCADE. Du kommer att lära dig mer om klimatrisker i Östersjöregionen, utmaningarna, klimatriskscenarier, Sendairamverket och kopplingen till Parisavtalet och Agenda 2030.

Publicerad:

Det framtida klimatets påverkan på havsisen

SMHIs analys av hur havsisförhållandena i svenska farvatten kan komma att förändras under kommande årtionden visar att framtidens isvintrar kan bli både kortare och lindrigare avseende isutbredning och isens tjocklek. Framtidsscenarierna visar även tecken på inga isfria vintrar framöver.

Publicerad:

Stort behov av mer grundvattendata för att uppfylla samhällsbehovet

SGUs nya rapport analyserar behovet av grundvatteninformation inom vattenförvaltningen. 64-68 miljoner kronor mer per år krävs för att ge tillräcklig kunskap om grundvattnet och hur det förändras. Vattenförvaltningens mål och krav ger en bild av behovet av grundvattendata i klimatanpassningsarbetet.

Publicerad:

Ökade bidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att bidraget för förebyggande åtgärder mot naturolyckor till kommuner ska ökas från 25 miljoner till ca 520 miljoner kronor. Bidraget kan användas för att finansiera åtgärder i bebyggda områden för att förebygga ras, skred och översvämning.

Publicerad:

Ny vägledning för att inrätta vattenskyddsområde

Samhällsutvecklingen och klimatförändringar kan påverka dricksvattentillgång och kvalitet. För att hantera risker kan vattenskyddsområden inrättas. Den nya vägledningen ger stöd för att ta fram underlag för att identifiera, analysera och värdera risker inför beslut om områdets avgränsning och skyddsföreskrifter.

Publicerad:
År
Månad