Nyhetsarkiv

Stöd för klimatanpassning av cykel- och vandringsleder

Detta stöd hjälper personer med god kännedom om ett område att uppfatta risker för en vandrings- eller cykelled. Stödet är framtaget av Region Västmanland och Visit Umeå.

Publicerad:

Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas till både pågående och framtida klimatförändring.  Anmäl dig till SMHIs kurs i klimatförändringar och klimatanpassning för att lära dig mer om detta, samt få verktyg för att systematiskt kunna arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Publicerad:

Klimatrisker i översiktsplanering - en vägledning från Boverket

Boverket har tagit fram en ny vägledning som ska hjälpa kommuner att hantera klimatrisker i översiktsplanering. Bland annat förklaras innebörden av PBL:s krav om att kommunen ska ge sin syn på klimatrelaterade risker. Vägledningen visar på strategier som kan användas för att hantera dessa.

Publicerad:

Klimatanpassning högt upp på agendan i flera länder

I översvämningsdrabbade Pakistan har det slutat regna, men konsekvenserna kvarstår. 33 miljoner människor är drabbade på olika sätt. 

Många länder har börjat ta hänsyn till klimatförändringarna när städer planeras. Hör Naila Saleem, Sveriges Radios Sydasienkorrespondent och Henrik Aspegren, adjungerad professor vid Lunds Universitet som forskar kring hur vattenhantering ska anpassas till ett förändrat klimat.

Publicerad:

Sensor mäter klimatförändringar i Västerås

Klimatförändringar med ökade temperaturer och ökade vattennivåer – nu tänker städerna klimatanpassat i planering och byggande av nya stadsdelar. På nya stadsdelen Sätra i Västerås finns nu en vädersensor som ska ge ledtrådar till framtidens hållbara byggande och boende.

Publicerad:

Svenska standarder för anpassning till klimatförändringar – nu kostnadsfria

Arbetar du med klimatanpassning i en kommun, ett företag eller i en annan verksamhet? Passa på att ladda ner de svenska standarderna för anpassning till klimatförändringar - gratis fram till årsskiftet - ett initiativ finansierat av SMHI.

Publicerad:

Första delen i slussanläggningen invigd

Victoriaslussen, den första delen i slussanläggningen mellan Mälaren och Saltsjön, invigdes i veckan. Slussen ska säkra tillgången till dricksvatten i Stockholmsområdet och även hantera ökade översvämningsrisker och höga vattenflöden i Mälaren.

Publicerad:

Ökade möjligheter för kommuner att söka bidrag från MSB

Regeringen har beslutat om en ny förordning om bidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Bidraget kan sökas av kommuner och användas för att vidta åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse mot översvämning, ras och skred, och numera även erosion. Den nya förordningen gäller från och med 15 september.

Publicerad:

Ny vägledning om hållbar dagvattenhantering

Naturvårdsverket och Boverket har publicerat en ny vägledning om hållbar dagvattenhantering som syftar till att stötta kommuner i arbetet med att uppnå regeringens etappmål för hållbar dagvattenhantering. Vägledningen utgår från gällande lagstiftning och beskriver olika verktyg, processer och arbetssätt som kan bidra till att skapa underlag och förutsättningar för att nå målen.

Publicerad:

Utredning om skyfallen i Gävleborg färdigställd

Utredningen visar på att händelsen på många sätt var extraordinär med rekordartad nederbörd, åtminstone i byggd miljö. Skadorna som uppstod var omfattande i utbredning, materiella skador och ekonomiska förluster.

Publicerad:
År
Månad