Nyhetsarkiv

Minister till Oslo för nordiskt miljö- och klimatministermöte

Den 1 november deltar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari på det nordiska miljö- och klimatministermötet i Oslo. På agendan står diskussioner om förhandlingarna om ett globalt avtal mot plastföroreningar, COP28 och klimatanpassning. 

Publicerad:

Vinnova finansierar inga projekt i utlysningen "Civilsamhällets lösningar för ett resilient samhälle

Vinnova har beslutat att inte finansiera några projekt i utlysningen Civilsamhällets lösningar för ett resilient samhälle - klimatanpassning och social resiliens.

Bakgrunden till beslutet är att Vinnova behöver anpassa verksamheten till minskade anslag enligt regeringens budgetproposition för 2024. 

Publicerad:

Vägledning för skydd mot översvämning från havet

Länsstyrelsen i Skåne har på sin webbplats publicerat vägledning för skydd mot översvämning från havet anpassad till Skånes kuststäder.

Syftet med vägledningen är att ge råd och stöd i det strategiska klimatanpassningsarbetet till kommuner. Vägledningen beskriver bland annat hur kustnära bebyggelse och klimatanpassningsåtgärder kan beaktas i plan- och bygglagen och belyser i viss utsträckning miljöbalkens bestämmelser.

Publicerad:

Se inspelning av Sametingets seminarium

Sametinget och länsstyrelserna i renskötselområdet har genomfört webbsänt kunskapsseminarium om hur klimatförändringarna kan påverka renskötseln i Sverige.

Nu finns möjlighet att ta del av seminariet via Sametingets webbsida.

Publicerad:

Väck idéer – sök finansiering

Den 8 november håller VTI:s seniora forskare Fredrik Hellman en inspirationsföreläsning om projektet: Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning.

Publicerad:

Ny guide om översvämningar kopplat till spridning av föroreningar

Det finns många osäkerheter kring hur framtiden ser ut när det gäller klimatet och hur det kommer att påverka vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. Ett förändrat klimat leder till en ökad årsmedelnederbörd, fler skyfall och förändrade flödesmönster, men hur påverkas förorenade områden av det? Som ett stöd i arbetet med att bedöma risken för översvämningar kopplat till spridning av föroreningar finns nu en ny guide, framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen i Västmanland inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Publicerad:

Uppföljning av kommunernas arbete med klimatanpassning

I ett förändrat klimat ökar riskerna för oönskade klimatrelaterade händelser. Kommunerna spelar en central roll i klimatanpassningsarbetet. Av Länsstyrelsens uppföljning av arbetet 2022, framgår att majoriteten av länets kommuner arbetar med frågorna, men att graden av systematiskt arbete varierar.

Publicerad:

Ras och skred i ett förändrat klimat

Pågående klimatförändringar innebär en ny hotbild för våra bebyggda städer. Kraftiga skyfall blir allt vanligare, en risk som inte bara innebär risk för översvämning utan även ökar risken för inträffande av ras och skred. Som fastighetsägare ansvarar man för att skydda sin egendom, bygga rätt från början och arbeta med att anpassa sin verksamhet för såväl nutida som ett framtida klimat. Som en del av arbetet ingår att lära känna sina klimatrisker samt arbeta med klimatanpassning där det är aktuellt. 

Publicerad:

EEA:s senaste rapport: Fler och mer intensiva väderhändelser att vänta

Värmeböljor, torka, översvämningar och skogsbränder var de mest extrema väderhändelser som rapporterades av de nationella myndigheterna till den europeiska miljöbyrån EEA. Många länder rapporterade också att de förväntade sig en ökning av frekvensen och intensiteten i dessa händelser. 

Publicerad:

Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön

Samhället behöver anpassas till de konsekvenser som klimatförändringarna för med sig. Staten har i uppdrag att stödja kommunernas arbete med klimatanpassning av ny och befintlig bebyggelse. Riksrevisionen har granskat hur effektivt statens stöd till kommunerna har varit. 

Publicerad:
År
Månad