Kulturvärden

Kulturmiljölagen anger de grundläggande reglerna till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. Alla ansvarar för kulturmiljön.

Om anläggandet av till exempel vallar berör fornlämningar, prövar länsstyrelsen om och hur ett sådant projekt kan genomföras med hänsyn till kulturvärdena.

Kulturmiljölagen (Sveriges riksdag)

Kulturmiljölagen (KLM) (Riksantikvarieämbetet)