För fastighetsägare

Den enskilde fastighetsägaren har stort ansvar att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. Det finns många sätt för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och boende att arbeta med klimatanpassning.

Viktigt att tänka på

När du som privat fastighetsägare planerar att genomföra en klimatanpassningsåtgärd är det viktigt att tänka på att den inte bryter mot gällande bestämmelser eller påverkar någon annan fastighetsägare eller verksamhet negativt. Undersök därför gällande bestämmelser i detaljplanen och i eventuella områdesbestämmelser eller, om det är aktuellt, i strandskyddslagstiftning.

Allmänna guider för fastighetsägare

På MSB.se finns faktablad som kan användas som underlag i kommunikation med fastighetsägare. Faktabladen beskriver hur man som fastighetsägare kan ta reda på risker och agera före, under och efter en naturolycka.
​​​​​​​Informationsmaterial om naturolyckor​​​​​​​

Fastighetsägarna har tagit fram en skrift med tips och råd om hur fastighetsägare kan gå till väga för att klimatanpassa sina fastigheter.
Klimatsäkra din fastighet (Fastighetsägarna)

En film har tagits fram av Fastighetsägarna i Stockholm som handlar om klimatanpassning av fastigheter. Syftet är att uppmärksamma den inverkan som klimatförändringarna redan har på fastighetsägarens beslut i vardagen, till exempel för underhåll och vid nya investeringar.
​​​​​​​Är din fastighet klimatsäkrad? (Fastighetsägarna Stockholm, Youtube)

Det webbaserade och interaktiva verktyget VisAdapt syftar till att underlätta för husägare att bedöma eventuella klimatrelaterade risker för deras hem. Den ger också en överblick över befintliga riktlinjer för klimatanpassning.
VisAdapt (Linköpings universitet)​​​​​​​

En webbsamling med råd kring fastigheter har tagits fram av Länsförsäkringar. Syftet är att minska risken för skador till följd av bland annat värmebölja, storm, översvämning och kraftigt snöfall.
Minska risken för naturskador (Länsförsäkringar)​​​​​​​

Råd för att minska skador vid översvämning

Broschyren Översvämningsskydd för småhus ger konkreta tips på hur man som ägare kan rusta sin fastighet. Råden är utformade av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten.
Översvämningsskydd för småhus (Närings-, trafik- och miljöcentralen, pdf)​​​​​​​

Vid kraftiga regn och skyfall får vi stora mängder vatten som behöver ha någonstans att ta vägen och saktas ner på vägen mot dagvattenledningarna. VA Syd ger tips om hur du kan klimatanpassa din trädgård och samtidigt förebygga översvämning.
Ta hand om vattnet i trädgården (VA Syd)​​​​​​​

Länsstyrelsen Västra Götalands län beskriver vad man som individ eller fastighetsägare bör tänka på för att skydda sin egendom mot de skador som kan uppstå i samband med en översvämning.
Har du ditt på det torra (Länsstyrelsen Västra Götaland, pdf)​​​​​​​

I Länsstyrelsen i Skånes broschyr beskrivs ansvarsområden för fastigheter när det gäller översvämningar. Här finns också råd inför fastighetsköp och för skötsel av fastigheter.
Har du råd att ligga lågt? (Länsstyrelsen Skåne)​​​​​​​

För att undvika källaröversvämningar har VA Syd tagit fram några tips och råd på både små och stora saker du kan göra i ditt eget hus. Du får också råd om hur du kan skydda ditt hus med tekniska lösningar.
Förhindra vatten från att rinna in (VA Syd)​​​​​​​

En liten film från Klimatsamverkan Skåne ger råd för att skydda sig vid översvämning.
Klimattips vid översvämning (Klimatsamverkan Skåne)​​​​​​​

SMHI har kunskapsmaterial som beskriver hur vatten kan ledas bort från ett område för att göra det mer lämpligt för viss verksamhet.
​​​​​​​Markavvattning - Så leds vatten bort (SMHI)​​​​​​​

Elsäkerhet

Elanläggningen i din bostad kan skadas av ras, skred, översvämning eller åska, vilket ökar risken för elchock och brand. Här beskriver Elsäkerhetsverket vad du som fastighetsägare behöver tänka på i samband med en översvämning eller ras samt hur du kan förebygga skador.
Klimatanpassad elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)​​​​​​​
Förhindra skador vid översvämning och ras (Elsäkerhetsverket)​​​​​​​

Fuktsäkerhet

STFs rapport samlar och ger exempel på praktiskt tillämpbar kunskap till byggsektorn, både för ny- och ombyggnad.
​​​​​​​Byggande för ett framtida ändrat klimat - fokus fuktsäkerhet (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, pdf)​​​​​​​