Stigande hav

Ämne Översvämning

I ett varmare klimat stiger havsnivån till följd av att landbaserad is smälter och att varmare vatten tar mer plats än kallare vatten. När havets medelnivå stiger påverkas i sin tur kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och annan markanvändning som finns där. Även naturmiljöer längs kusterna förändras av en högre havsnivå.

Vid framtida tillfällen med höga havsnivåer, som vid storm och kraftiga lågtryck, kommer havsnivån att utgå från en vattenyta som ligger högre än idag. Det betyder att de höga nivåerna kan bli ännu högre än dagens högvattenstånd, vilket medför en ökad risk för översvämningar.

Sedan slutet av 1800-talet har havets medelnivå globalt stigit med ungefär 25 cm.  Havsnivåhöjningen kommer att pågå under hundratals eller tusentals år framöver.

Karttjänster och vägledning för stigande hav

Vid planering för stigande havsnivåer finns flera kartvisningstjänster att använda som underlag. Några fokuserar på själva havsnivåhöjningen i dagens klimat och/eller i framtida klimat. Andra tjänster inkluderar även andra aspekter som ras, skred och erosion.

Den myndighetsgemensamma kartvisningstjänsten för ras, skred och erosion ger en bra utgångspunkt vid planering för stigande havsnivåer. Kartvisningstjänsten innehåller kartskikt för medelvattenstånd längs Sveriges kuster år 2050 och 2100 (SMHI) och översvämning längs vattendrag och kust (MSB).
Kartvisningstjänst – ras, skred och erosion

MSB har på Översvämningsportalen tagit fram hot- och riskkartor inom arbetet med förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956). Kartor finns för de områden som bedöms ha betydande översvämningsrisk. För de 18 kuststäder som pekas ut visar kartorna vilka konsekvenser en översvämning från havet kan få.
Översvämningsportalen, hot- och riskkartor (MSB)

MSB har också tagit fram en tjänst som visar översvämmad mark längs hela Sveriges kust. Det går att välja mellan nio olika vattenståndsnivåer, från +1 m till +5 m i RH2000. Det är viktigt att notera att karttjänsten inte bygger på några klimatscenarier och inte tar hänsyn till någon landhöjning, utan relaterar till den höjd land har idag. Den visar alltså inte framtida översvämningsrisk.
Översvämningsportalen, kustöversvämning (MSB)

SGUs kartvisare Skånestrand – erosion och geologi visar ett antal kartskikt över det län i Sverige som är mest utsatt för kusterosion och stigande havsnivåer. Bland annat visas erosionsbedömning, historisk strandlinje och strandlinjeförändringar, maringeologi samt vattenyta vid höjda havsnivåer.
Kartvisare Skånestrand – erosion och geologi (SGU)

SGU har tagit fram åtta olika filmer som på olika sätt handlar om att bedöma kust- och erosionsförhållanden längs med kusterna i Halland, Skåne och Blekinge. Filmerna visar till exempel vilken geologisk information och kunskap som finns tillgänglig i rapporter, kartor och kartverktyg, och hur den kan användas.
Filmer som användarstöd vid bedömning av kust- och erosionsförhållanden (SGU)

SMHI  beskriver havsnivåhöjningen och hur framtidens höga havsnivåer kan hanteras i planeringssammanhang.
​​​​​​​Översikt stigande havsnivåer
Bakgrund till planering för stigande havsnivåer​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​Framtida medelvattenstånd​​​​​​​
​​​​​​​Havsnivåhöjning efter 2100​​​​​​​
Högvattenhändelser och extremnivåer