Hallå där… Åsa-Britt Karlsson!

Ämne Aktuellt

Åsa-Britt Karlsson är ny ordförande i Nationella expertrådet för klimatanpassning, utnämnd av regeringen för perioden 2023-2026. Parallellt med uppdraget inom Expertrådet är Åsa-Britt även senior klimatrådgivare på tankesmedjan Fores. Tidigare har hon varit generaldirektör på Statens geotekniska institut och statssekreterare på miljödepartementet. Bland tidigare uppdrag kan även nämnas hennes roll som statlig utredare för Vägen till en klimatpositiv framtid som tog fram en strategi för att uppnå netto-noll utsläpp av växthusgaser i Sverige till 2045.

Åsa-Britt Karlsson, ordförande för Nationella expertrådet för klimatanpassning

Vad innebär ditt nya uppdrag?

Jag kommer att leda Expertrådets arbete med fokus på den rapport som ska överlämnas till regeringen år 2026. Rapporten utkommer vart femte år och utgör underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin, men arbete pågår kontinuerligt inom Expertrådet för att sprida kunskap och vara närvarande i samhällsdebatten. Det svenska arbetet med klimatanpassning och utsläppsminskning är avgörande för hur vi lyckas nå uppsatta klimatmål. Expertrådets gemensamma arbete ska bidra till detta och skapa samhällsnytta – det är mycket viktigt för mig i mitt uppdrag.

Vad tror du blir den största utmaningen?

Uppdraget är komplext; Expertrådet har som uppgift att utvärdera arbetet med anpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Omfattande insatser krävs för att anpassa samhället, upprätthålla produktion och säkra ekosystemtjänster – och dessa insatser medför intressekonflikter, bland annat vad gäller finansieringsfrågan. Därför är det viktigt att vårt arbete genomsyras av vår samlade kunskap. Genom att förmedla kunskap ökar vi acceptansen för problemen vi står inför och hur vi genom olika åtgärder kan öka beredskapen och förebygga klimatrelaterade risker.