Resultat från klimatanpassningsprojekt presenteras i digitalt event

Ämne Aktuellt

Lyssna in Myndighetsnätverkets digitala klimatanpassningsseminarium den 20 mars 2024. Ta del av projektresultat inom metodutveckling, kustfrågor och praktiska exempel. 

Den 20 mars 2024 presenterar Myndighetsnätverket för klimatanpassning resultatet av 2023 års klimatanpassningsprojekt. Detta online-seminarium kommer att vara en plattform för delning av kunskap och erfarenheter kopplade till tre olika teman; Metodutveckling, Kustfrågor och Exempel på klimatanpassning.

Seminariet välkomnar deltagare från myndigheter, regioner, kommuner och andra organisationer som arbetar aktivt med klimatanpassning. Det är en möjlighet att lära av varandra och att inspireras av framgångsrika projekt och metoder, säger Anna Blomqvist, sekretariatet för Myndighetsnätverket för klimatanpassning vid SMHI.

30-talet myndigheter i samverkan

Myndighetsnätverket för klimatanpassning består av närmare 30 nationella myndigheter, länsstyrelser och Sveriges kommuner och regioner. Samarbetet syftar till att stärka samhällets förmåga att hantera både positiva och negativa effekter av klimatförändringarna. Det handlar till exempel om att samverka kring utveckling av data och kunskap, eller att arrangera gemensamma kurser. Arbetet sker i arbetsgrupper med olika teman, som under 2023 handlade om Metodutveckling, Kustfrågor och Exempel.

Totalt kommer 11 projekt att redovisas inom dessa teman. Bland annat kan nämnas ett projekt som har arbetat med att gestalta ett framtida skydd mot stigande havsnivåer för världsarvet Örlogsstaden i Karlskrona. Ett annat exempel är projektet ”Värme i praktiken” som går ut på att stötta kommunala LSS-/äldreboenden och fastighetsägare att förstå sin riskbild och identifiera åtgärder vad gäller värmeböljor. Det är sammantaget elva mycket relevanta och viktiga projekt som genomförts, och vi hoppas att många är intresserade av att ta del av resultaten, avslutar Anna Blomqvist.

Om eventet


Program

 • Inledning 13.00-13.10
 • Pass 1: Metodutveckling 13.10–14.10
  • Samlat grepp om risk- och sårbarhetsanalyser och klimat- och sårbarhetsanalyser, Länsstyrelsen Kronoberg
  • Geodata för klimatanpassning – implementering av sektorsmetadata i planeringskatalogen, SGI
  • KlimBio: indikatorer för uppföljning av effekter på biologisk mångfald, Naturvårdsverket
  • Pilotprojekt - naturbaserade lösningar för att reducera klimatrelaterade risker vid trafikinfrastrukturprojekt, Naturvårdsverket
 • Pass 2: Kustfrågor 14.25–15.10
  • Gestaltning av kustskydd i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, Länsstyrelsen Blekinge
  • Framtida grundvattennivåer i kustzonen till följd av stigande havsnivåer, SGU
  • Stranderosionskartering av Öland, SGU
 • Pass 3: Exempel 15.25–16.25
  • Förstudie Climate Escape Room, Länsstyrelsen Värmland
  • Stickmyggor - vektorer i ett förändrat klimat, SVA
  • Klimatanpassning av rennäringen – fokus fodersäkerhet, SVA
  • Värme i praktiken, Länsstyrelsen Stockholm
 • Avslutande ord 16.25-16.30